Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning i ett nutida och historiskt perspektiv 30 högskolepoäng

Preschool teacher leadership in education and teaching in a contemporary and historical perspective
Grundnivå, U0056P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Moment 1: Förskollärarens uppdrag och ledarskap (9 hp) ÄMNE

a) Redogöra för, reflektera kring och kommunicera förskolans värdegrund och uppdrag som det kommer till uttryck i olika styrdokument och författningar.

b) Identifiera och beskriva förskolans och förskollärarens ledarskap och uppdrag med fokus på omsorg och ett etiskt förhållningssätt som en del i värdegrunden.

c) Visa grundläggande förmåga i akademiskt skrivande.

d) Visa grundläggande förmåga i estetiska uttrycksformer som stödjer förskollärarens ledarskap.

e) Visa grundläggande kunskaper om grupprocesser och samverkan i arbetslag som en del i förskollärarens ledarskap.


Moment 2: Utbildning och undervisning i förskolan  (9 hp) UVK

f) Förklara omsorgens och etikens betydelse för barns utveckling och lärande i relation till utbildning och undervisning.

g) Beskriva och reflektera över läroplanens övergripande perspektiv gällande verksamhetens innehåll, innefattande demokrati, jämställdhet, mångkultur och hållbar utveckling. Vidare tillkommer att kunna beskriva de viktigaste styrdokumenten som reglerar förskolans verksamhet gällande de ovan nämnda perspektiven.

h) Beskriva och reflektera över demokrati och jämställdhet i utbildning och undervisning för ett hållbart samhälle.

i) Identifiera och redogöra för förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning i förskolan.

j) Tillämpa grundläggande didaktiska ställningstaganden för att planera undervisning.


Moment 3: Naturvetenskap och teknik i förskolan (6 hp) ÄMNE

k) Visa förståelse för vad naturvetenskap är i förskolan, samt förmåga att beskriva och estetiskt gestalta enkla naturvetenskapliga samband, där hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv ingår.

l) Visa förmåga att utföra experiment med fokus på undervisningsuppdraget inom naturvetenskap.

m) Kunna identifiera vad teknik i förskolan är och visa förståelse för grundläggande begrepp inom teknik med koppling till barns lärande och det undervisande uppdraget i förskolan. 

n) Visa förmåga att utforska befintliga tekniska lösningar samt redogöra för och tillämpa dessa i nya konstruktioner.

Moment 4: Historiska och nutida perspektiv på utbildning och lärande (6 hp) UVK

o) Beskriva hur olika teorier om utveckling och lärande framträder i styrdokument utifrån ett historiskt och nutida perspektiv samt identifiera innebörden i dessa olika teoretiska perspektiv.

p) Sätta in förskoleverksamheten i dagens utbildningssystem och lärarutbildning i ett historiskt perspektiv.

q) Beskriva hur förskolans arbete relaterar till ett demokratiskt samhällsskick och olika gruppers utövande av demokratiska rättigheter.

r) Beskriva hur samhällsförändringar påverkar innehållet i undervisning och hur skolans och förskolans verksamhet är kopplade till olika typer av samhällen genom historien.


Kursinnehåll

Innehåll moment 1 Förskollärarens uppdrag och ledarskap:

- Grupprocesser, samtalsformer och reflekterande förhållningssätt

- Akademiskt skrivande

- Styrdokument och lagar som berör förskolan

- Förskolans värdegrund med fokus på etik och etiskt förhållningssätt

- Förskollärarens ledarskap i utbildning, undervisning och omsorg för barns lärande och utveckling

- Estetiska uttrycksformer bild, dans eller drama och digitala resurser 


Innehåll moment 2 Utbildning och undervisning i förskolan:

- Förskollärarens ansvar och ledarskap i utbildning och undervisning

- Undervisning, utveckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv

- Olika perspektiv på omsorg och etik
 
- Perspektiv på barn och barndom 

- Demokrati, delaktighet, inflytande i förskolan

- Jämställdhet, mångkultur och hållbar utveckling i förskolan

- Relationen mellan omsorg, lek och lärande i förskolans utbildning

- Undervisning och didaktik 


Innehåll moment 3 Naturvetenskap och teknik i förskolan:

- Naturvetenskap ur ett förskoleperspektiv

- Naturvetenskapens sätt att undersöka och klassificera ekologiska samband.

- Ekologisk hållbarhet som en del av begreppet hållbar utveckling.

- Materians egenskaper och tillstånd.

- Teknik och grundläggande tekniska begrepp

- Tekniska lösningar i befintliga konstruktioner

- Didaktiska tillämpningar för naturvetenskap och teknik i förskolans praktik

Innehåll moment 4 Historiska och nutida perspektiv på utbildning och lärande:

- Läroplanshistoria

- Historiska perspektiv på barn och barndom 

- Teorier om utveckling, lärande och undervisning

- Didaktiska konsekvenser av olika teoretiska perspektiv

- Utbildningssystem och lärarutbildning i ett historiskt perspektiv

- Demokratiskt samhällsskick och demokratiska rättigheter

- Samhällsförändringar påverkan på undervisning genom historienGenomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen sker i huvudsak via distansöverbryggande teknik. Delar av kursen är förlagda till campus där obligatoriska examinerande inslag ingår. Innehåll bearbetas genom självständiga litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten et c. där studenten förväntas delta aktivt.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen som helhet examineras genom en mångfald av examinationsformer så som seminarier, muntliga och skriftliga presentationer och inlämningar individuellt och i grupp, presentationer med olika uttrycksformer, laborationer, exkursioner, individuell skriftlig rapport, fältstudier/studiebesök och hemtentamen. Målen i kursens olika moment examineras enl. nedanstående.   

För Godkänt på kursen som helhet krävs att samtliga moment är godkända. För Väl Godkänt på kursen som helhet krävs sammanlagt 17 hp VG.  

Målen i kursen olika moment examineras enligt nedanstående: 

Moment 1 (9 hp)

Kursmål a) examineras genom seminarier samt muntlig presentation. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G

Kursmål b), c) examineras genom skriftliga inlämningar. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G/VG

Kursmål d), e) examineras genom seminarier samt muntlig presentation med olika uttrycksformer. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G

Moment 2 (9 hp)

Kursmål f), i), j) examineras genom skriftliga inlämningar där betygssättning sker enligt betygsskala U/G/VG, samt genom seminarier där betygssättning sker enligt betygsskala U/G

Kursmål g), h) examineras genom muntlig presentation. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G

Moment 3 (6 hp)

Kursmål  k) l) examineras genom exkursion och laboration med estetisk gestaltning och redovisning. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G(VG

Kursmål  m) n) examineras genom konstruktionsuppgift med redovisning. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G(VG

Moment 4 (6 hp)

Kursmål  o) examineras genom skriftlig inlämning. Betygssättning sker enligt betygsskala U/G/VG

Kursmål  p), q), r) examineras genom hemtentamen. Betygssättning sker enligt U/G/VG Övergångsbestämmelser
Kursen U0056P motsvarar huvudsakliga delar av kursen U0055P samt H0045N.

Examinator
Sara Cervantes

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Moment 1

Eidevald, C. & Engdahl I. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan. Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Liber.

Granér R. & Granér S. (2016), Personalgruppens psykologi. Studentlitteratur.

Johansson, E. (2005) Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngre barnen i förskolan. Myndigheten för skolutveckling. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/kunskapsoversikter/2011/moten-for-larande-pedagogisk-verksamhet-for-de-yngsta-barnen-i-forskolan

Riddersporre, B. & Bruce, B. (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Natur & Kultur.

Rubinstein Reich, L. Tallberg Broman, I. & Vallberg Roth, A-C. (2017). Professionell yrkesutövning I förskolan - Kontinuitet och förändring. Studentlitteratur.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

Kompendium och/eller artiklar kan tillkomma.


Moment 2

Cervantes S. & Öqvist A (2021). Preschool teachers and caregivers’ lack of repositioning in response to changed responsibilities in policy documents. Journal of Early Childhood Research. Sage. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1476718X20969742

Delegationen för jämställdhet i förskolan. (2006). Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete: slutbetänkande. (SOU 2006:75). Fritzes offentliga publikationer. (Valda delar). https://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298f8467ebab019c9aafe3f0e/jamstalld-forskola---om-betydelsen-av-jamstalldhet-och-genus-i-forskolans-pedagogiska-arbete-sou-200675

Eidevald, C. (2012). “Anna bråkar!”- att göra jämställdhet I förskolan. Liber.

Eidevald, C. & Engdahl I. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan. Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Liber.

Engdahl,l., Karlsson, B., Hellman, A., Ärlemalm-Hagsér E. (2012). Lärande för hållbar utveckling – är det någonting för förskolan, eller? Rapport om OMEP:s projekt. Lärande för hållbar utveckling i praktiken, USAB
http://www.svenskaomep.org.se/uploads/files/esdboken_hemsidan.pdf

Eriksson, A. (2014) Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Journal of Nordic Early Childhood Education Research 7(6): 1–17. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.576

Gren, J. (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Liber. (Digitalt kompendium – tillhandahålls av LTU)

Lunneblad, J. (2013). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter, Studentlitteratur.

Olivestam, C. E. & Thorsén, H. (2011). Värdegrund i skola och förskola. Remus.

Riddersporre, B. & Bruce, B. (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Natur & Kultur.

Riddersporre, B. & Persson, S. (red.). (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur.

Rubinstein Reich, L. Tallberg Broman, I. & Vallberg Roth, A-C. (2017). Professionell yrkesutövning I förskolan - Kontinuitet och förändring. Studentlitteratur.

Skolverket. (2013). Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder, [Ny], rev. [utg.], Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=2579

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

Digitalt kompendium tillkommer – tillhandahålls av LTU
Övriga artiklar/texter kan tillkomma.

Referenslitteratur:
FN´s Barnkonvention. Tillgänglig:
http://www.unicef.se/barnkonventionen?gclid=CJWF8rHr4qECFZEo3wodCnJNIg
Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Skolverket.
Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.). Skolverket.
Skolverket. (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11.
Sheridan S. & Williams P. (reds) (2018). Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/kunskapsoversikter/2018/undervisning-i-forskolan---en-kunskapsoversikt


Moment 3

Björklund, C. & Pramling Samuelsson, I. (2020). Innehållets didaktik i förskolan. Liber.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

Sundberg, B. Areljung, S. Due, K. Ottander, C. & Tellgren, B. (2020). Förskolans naturvetenskap i praktiken. (2. uppl.). Gleerups.

Sundqvist, P. (2020). Förskolans teknikundervisning. Liber.

Övriga artiklar/texter kan tillkomma.


Moment 4

Aronsson. L. (2019). När förskolan möter Neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Doktorsavhandling. Stockholms universitet. Valda delar. Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1340295/FULLTEXT01.pdf

Larsson, E. & Westberg, J. (red.) (2019). Utbildningshistoria: en introduktion. (Tredje upplagan). Studentlitteratur.

Lindgren, A. & Söderlind, I. (2019). Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom. Gleerups.

Riddersporre, B., & Persson, S. (red.). (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

Vallberg Roth, A-C. (2011). De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur.

Digitalt kompendium tillkommer – tillhandahålls av LTU
Övriga artiklar/texter kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarier del 1U G#1.00ObligatoriskH22
0002Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH22
0003Skriftliga inlämningarU G VG5.00ObligatoriskH22
0004Seminarier del 2U G#1.00ObligatoriskH22
0005Muntlig presentation med olika uttrycksformerU G#1.00ObligatoriskH22
0006Skriftliga inlämningarU G VG5.00ObligatoriskH22
0007Muntlig presentationU G#2.00ObligatoriskH22
0008SeminarierU G#2.00ObligatoriskH22
0009Exkursion och laboration med estetisk gestaltning och redovisningU G VG3.00ObligatoriskH22
0010Konstruktionsuppgift med redovisningU G VG3.00ObligatoriskH22
0011Skriftlig inlämningU G VG2.00ObligatoriskH22
0012HemtentamenU G VG4.00ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Reviderad