Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kulturstudier och kulturell mångfald 15 Högskolepoäng

Cultural Studies and Cultural Diversity
Avancerad nivå, U7004P
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Kunskaper i engelska motsvarande EnB.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

tillämpa teorier om hur etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, generation etc. förhåller sig till värden och identitetsskapande ,

 tillämpa kunskaper om de svårigheter som olika grupper av elever möter i det svenska utbildningssystemet ,

problematisera hur lärandet i skolan beror av faktorer som klass, kön, etnicitet etc ,

 redogöra för forskningsstudier som handlar om vilka faktorer som försvårar lärandet inom olika ämnesområden (t.ex. matematik, musik, svenska) ,

 tillämpa de teoretiska kunskaperna i ett fältarbete där i synnerhet svårigheter i lärandet som beror av ovan nämnda kulturella faktorer studeras


Kursinnehåll

Kulturteori och kultursociologi

Teorier om mångfald och lärande

Fältarbete och empiriska studier


Genomförande
Kursen inleds med en gemensam introduktion, bestående av lektioner och seminarier. Därefter väljer studenterna de ämnen och de platser (inte bara skolor), där de vill göra sitt fältarbete. Studenter med liknande ämnen bildar grupper. Under ledning av en handledare utarbetar studenterna frågeställningar som de vill få besvarade. Efter fältarbetet hålls gemensamma seminarier där bl.a. metodfrågor diskuteras. I slutet av kursen presenterar studenterna fältarbetets resultat för hela gruppen.


Examination

Aktivt deltagande i seminarier, fältarbete samt ett paper.

 


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Apple, M.W. ”Cultural and Economic Reproduction in Education”, British Journal of Sociology of Education, 4 (2) 1983, 177-184
Arvidsson, A. (2007). Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer, Lund: Studentlitteratur [E-bok]
Axelsson, Bodil & Fornäs, Johan (red.), Kulturstudier i Sverige, Lund: Studentlitteratur 2007 (urval)
Bishop, A. J., ”Mathematics Education in Its Cultural Context”, Educational Studies in Mathematics, 19(2) 1988, 179-191
Ehn, B. & Löfgren, O. (2001). Kulturanalyser, Gleerups: Malmö 2001
Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (2004). Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research; Jossey-Bass
Elmeroth, E.., ”Student attitudes towards diversity in Sweden”. Intercultural Education (20) 2009, 333-344
Hall, S. & Jefferson, T. (2007). Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain. London: Routledge
Lenz Taguchi, H. (2013). In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. Stockholm: HLS förlag
Sociology of Education, The RoutledgeFalmer Reader in (2003). Ball, S (Ed). RoutledgeFalmer

Ytterligare artiklar och bokkapitel tillkommer i samråd med undervisande lärare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Uppsats5.0U G VG
0002Fältarbete5.0U G VG
0003Seminarier5.0U G#

Kursplanen fastställd
av Christer wiklund, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-02-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-11-07