KURSPLAN

Ensemblemetodik 7,5 Högskolepoäng

Ensemble Methodology
Avancerad nivå, U7024G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Ensembleledning och körledning 1 (U0013G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för kunskaper, insikter samt erfarenheter av att undervisa i ensemble
  • kunna visa på och redogöra för medvetenhet kring frågor som rör undervisningsprocessen samt utveckla ett analyserande och reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
  • kunna visa på olika metoder och didaktiska modeller
  • ha vidareutvecklat sin identitet som lärare och ledare
  • kunna redogöra och visa kunskap i djupare analys och bedömning av elevers kunskapsutveckling och betygssättning.

Kursinnehåll

I kursen studeras metoder för undervisning i olika förekommande ensembleformer samt plankning och arrangering.


Genomförande

Gruppundervisning, övningsundervisning med handledning.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

Under förutsättning att alla nämnda kriterier under Examination är uppfyllda, kan betyget väl godkänd ges om du visar särskild god undervisningsförmåga. Egenskaper som ligger till grund för bedömningen är:

  • en stark läraridentitet med god social och emotionell intelligens
  • förmåga till kreativitet och intuition i undervisningssituationen
  • att på ett adekvat sätt kunna förena teori med praktik.

Examinator
Tommy Lakso

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Metodik4.5TG U G#
0002Övningsundervisning1.5TG U G VG
0003Slutredovisning1.5TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.