Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbart byggande 7,5 högskolepoäng

Sustainable Building
Grundnivå, V0015B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om byggande och byggmaterial tex V0011B, F0007B och K0002B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
1. redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling på nationell och global nivå; hur det uppstått, utvecklats över tiden, dess olika nutida definitioner, yttringar och etiska utgångspunkter
2. beskriva och förklara ekosystemets livsuppehållande och resursskapande strukturer och funktioner och kunna relatera detta till byggande
3. Beskriva hot mot en hållbar utveckling, ange, förklara och analysera bakomliggande orsaker samt de effekter som är/kan bli konsekvenser av icke hållbar utveckling, både generellt och kopplat till byggande och samhällsbyggande.
4. förklara vilka ekonomiska, rättsliga och politiska styrmedel som finns, såväl nationellt som internationellt visavi en hållbar utveckling
5. ge exempel på ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin yrkesutövning
6. beskriva energi- material- och avfallsströmmar i samhället och ge exempel på materialhantering och återvinningsmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen
7. ge exempel på hur stadsbyggande kan planeras, utformas och byggas för att erhålla en hållbar utveckling inom bebyggd miljö och som kan leda till förbättrade sociala förhållanden i staden och minska belastningen på natur- och kulturmiljö
8. diskutera och reflektera över hållbar utveckling i byggande och samhällsbyggande utifrån ett systemperspektiv och kunna förklara begrepp såsom suboptimering och rekyleffekter i detta sammanhang.
9. visa på förmåga att skriva och granska vetenskaplig text och argumentera med hjälp av referenser.


Kursinnehåll
Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv och relaterar detta till samhällsbyggande och professioner inom branschen. Kursen behandlar även hoten mot hållbar utveckling och även detta relateras till byggande. Energi-, Material- och avfallsströmmar i samhället samt materialhantering och återvinningsmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen ingår också samt olika verktyg och styrmedel som finns som hjälpmedel för att arbeta för en hållbar utveckling.

Inom ramen för kursen fokuseras även på vetenskapligt skrivande och argumentation med vetenskapliga referenser och hur citeringar i text görs. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen inkluderar föreläsningar, ett projektarbete, två obligatoriska seminarier samt en reflektionsuppgift. Teoretiska aspekter gås igenom på föreläsningar. Syftet med projektuppgiften är att ge studenterna möjlighet att arbeta med begreppet hållbar utveckling mer praktiskt och sätta det i relation till samhällsbyggande och byggbranschen. Projektarbetet resulterar i en artikel med vetenskapligt format och redovisas muntligt i tvärgrupper. Genom seminarierna och reflektionsuppgiften får studenten reflektera över begreppet hållbar utveckling i sig och även sin roll och sitt ansvar i sin framtida yrkesutövning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemål 1, 2, 3, 4, 6 och 7 examineras med skriftlig tentamen (#0005) som bedöms enligt en graderad skala. Kursmål 5 och 8 examineras med aktivt deltagande på två seminarier (#0007) och med tillhörande individuellt skrivna reflektioner (#0008). Lärandemål 3. 4, 7, 8 och 9 examineras genom ett godkänt projektarbete (#0006). För godkänt projektarbete krävs en godkänd skriftlig artikel, en individuell skriftlig opponering som lämnats in och godkänts samt ett aktivt deltagande på den muntliga redovisningen.

Övrigt
Kursen får ej ingå i samma examen som kursen L0010N, Hållbar utveckling

Examinator
Annelie Hedström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Fredrik Gröndahl & Magdalena Svanström (2010). Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare. Förlag: Liber. ISBN10: 914709348X. ISBN13: 9789147093489.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH10
0006ProjektuppgiftG U 3 4 52.50ObligatoriskH10
0007SeminariumU G#0.30ObligatoriskH10
0008ReflektionsuppgiftU G#0.20ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2009-01-20

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17