KURSPLAN

Medieteori och metod 5 7,5 Högskolepoäng

Media Theory and Method 5
Grundnivå, V0020F
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, HUL 2012-06-26

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- o kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Medieteori och metod 3 7,5hp motsv V0018F


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att ge fördjupade insikter i teoretiska och metodologiska perspektiv inom olika områden inom Medie- och kommunikationsvetenskapen. Kursen ger fördjupade kunskaper om olika teorier inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning med utgångspunkt från vetenskapliga texter och problematiseringar av teorier utifrån den forskning det lett fram till.

Kursen är också utformad som en individuell fördjupning i ett aktuellt kunskapsområde, relevant för kommande examenarbete och med fokus på medier och kommunikation. Exempel på sådana områden är till exempel nya medier, globala perspektiv på medier, mediesystem och journalistik, populärkultur, medieformat, genusstudier, visuell kultur, mottagarstudier och produktionsstudier.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

  • Uppvisa förtrogenhet med att kunna problematisera mediernas roll i samhället och kulturen, historiskt såväl som i samtiden.
  • Problematisera och kontrasterna teorier och metoder med relevans inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
  • Självständigt kunna söka fördjupning, bearbeta respektive presentera ett perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskap.
  • Uppvisa goda kunskaper och förståelse för det vetenskapliga skrivandets praktik.

Kursinnehåll

Kursen består av:

  • Seminarier där för ämnet relevanta vetenskapliga artiklar och texter granskas kritiskt och diskuteras. 
  • Moment där studenten skall genomföra informationssökningar utifrån problemställningar som är relevanta för examensarbetet.
  • Undervisning i form av föreläsningar om teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap.
  • Produktion och presentation av egen vetenskaplig text kring ett teoretiskt perspektiv som är aktuellt för examensarbetet.

Genomförande

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, samt skriftligt och muntligt redovisade uppgifter.


Examination
Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart och på seminarier.

Kursen samläses med studenter på programmen Journalistik i nya medier,  TV-produktion i nya medier och Radioproduktion i nya medier.


Examinator
Anna Edin

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Robertson, Alexa. 2015. Media and politics in a globalizing world. Cambridge: Polity Press.
Allan, Stuart (red). 2011. The Routledge companion to news and journalism. New York: Routledge.
Livingstone, Sonia (red). 2005. Audiences and Publics: When Cultural Engagement Matters for the Public Sphere. Bristol: Intellect Books.
Artiklar:
Livingstone, Sonia. 2009. On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. Journal of Communication. 59 (1): 1-18.
Fuchs, Christian. 2012. Capitalism or information society? The fundamental question of the present structure of society. European Journal of Social Theory. 16 (4): 413-434.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgift4.0U G VG
0002Aktivt deltagande vid seminarier3.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.