Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medier, journalistik och samhälle 15 högskolepoäng

Media, Journalism and Society
Grundnivå, V0024F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för relationen mellan medier, journalistik och samhälle. Här ges perspektiv på mediernas och journalistikens roller i offentligheten och demokratin. Här fokuseras också på relationen mellan medier, journalistik och politik och det som brukar kallas för politikens medialisering. Kursen ger även perspektiv på olika centrala journalistiska ideal och på den digitala medieutvecklingens betydelse för journalistikens innehåll och produktionsvillkor.

Syftet med kursen är också att studenten ska fördjupa sina kunskaper i den granskande journalistikens arbetsmetoder. Studenten ska kunna identifiera uppslag för granskning samt välja och tillämpa arbetssätt och publiceringsplattform för detta. Under kursen ska studenten utveckla sitt kritiska förhållningssätt till olika typer av källor.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa kritiska perspektiv på relationen mellan medier, journalistik och samhälle
 • problematisera olika journalistiska ideal, innehåll och former
 • förhålla sig till och använda sig av källor utifrån professionella, juridiska och etiska perspektiv
 • visa prov på fördjupade kunskaper i insamling av journalistiskt arbetsmaterial
 • använda databaser och statistik för journalistiskt arbete
 • kombinera olika publiceringsformer
 • producera granskande journalistik
 • diskutera egna och andras publiceringar
 • kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • medier, journalistik och offentlighet
 • medialisering
 • källor, källkritik och källskydd
 • granskande journalistik
 • journalistiska metoder
 • journalistiska publiceringsformer.

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier,  egna studier utifrån kurslitteratur, inlämningsuppgifter och produktionsarbete.


Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter och gruppvist produktionsarbete.


Övrigt
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen och momentet Kursuppgifter.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Funcke, Nils (2019). Offentlighetsprincipen. Praktik och teori. Lund: Studentlitteratur.
Hanson, Nils. (2009). Grävande journalistik. Stockholm: Ordfront.
Robertson, Alexa. (2015). Media and politics in a globalizing world. Cambridge: Polity Press.

Thurén, Thorsten, Werner, Jack (2019). Källkritik. Stockholm: Liber.
Truedson, Lars (red.) (2017). Misstron mot medier. Stockholm: Institutet för mediestudier. Hämtad från http://mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/05/Misstron_mot_medier.pdf
Truedson, Lars (red.) (2016) Migrationen i medierna. Stockholm: Institutet för mediestudier.
Hämtad från http://mediestudier.se/wp-content/uploads/2016/05/Migrationen-i-medierna.pdf

Ytterligare läsning i form av artiklar eller andra texter kan tillkomma.


Referenslitteratur:
Andersson, U, Ohlsson, J, Oscarsson, H, Oskarson, M (red) (2017). Larmar och gör sig till. Göteborg: Göteborgs universitet. Hämtad från http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648929_larmar-och-g--r-sig-till.pdf
Citron, Britt-Marie, Carlquist, Peder, Hjelmgren, Nina (red.) (2014). Gräva och granska: tips och inspiration för journalister. Stockholm: Morfem.
Oksanen, Patrik (2018). Skarpa skärvor: om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället. Stockholm: Bertil Ohlin förlag.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001HemtentamenU G VG *5.00ObligatoriskV17
0002InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskV17
0003KursuppgifterU G VG *5.00ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson 2020-11-06