Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Forskningsprocessen 15 högskolepoäng

Research Process
Grundnivå, V0025F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin kunskap och förmåga att genomföra en vetenskaplig undersökning samt skriva en vetenskaplig uppsats. Studenten ska använda en lämplig metod och koppla resultat samt analys till vetenskapsområdet.

Vidare är syftet att studenten ska kunna presentera resultatet av en vetenskaplig studie i ett journalistiskt format.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv
 • beskriva olika metodologiska utgångspunkter
 • använda forskningsintervju, textanalys samt kvantitativ innehållsanalys
 • formulera en medie- och kommunikationsvetenskaplig frågeställning
 • göra ett urval av ett empiriskt material och argumentera för sitt urval
 • tillämpa teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder på studieobjekt inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap
 • kritiskt kunna förhålla sig till aktuella forskningsfrågor inom medie- och kommunikationsvetenskap och deras relation till ett metodologiskt och kunskapsteoretiskt fält
 • kritiskt kunna reflektera över val av teori och metod i förhållande till såväl studieobjekt som etiska dilemman inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning
 • skriva en vetenskaplig uppsats, så kallad B-uppsats
 • göra en journalistisk produktion utifrån ett vetenskapligt arbete
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på uppsats och journalistisk produktion
 • kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • forskningsmetoder och hur de används i vetenskapliga undersökningar
 • olika vetenskapsteoretiska traditioner
 • forskningsprocessen med planering, genomförande och dokumentation
 • sökning i forskningsdatabaser och sammanställning av sökresultat
 • värdering av tidigare forskning och dess teoretiska relevans för ett givet forskningsprojekt
 • journalistisk bearbetning av forskningsresultat.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, handledning gruppvis och individuellt, egna studier utifrån kurslitteratur samt en vetenskaplig undersökning och en journalistisk produktion.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom hemtentamina, inlämningsuppgifter, seminarier samt en vetenskaplig uppsats och en journalistisk produkt. I examinationen ingår dels seminariebehandling av egen uppsats samt opposition på andra uppsatser, dels seminariebehandling av den journalistiska produkten.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Uppsats.

Examinator
Camilla Hermansson

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4
Bryman, Alan (2016) Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber (alt. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press).
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
CODEX. Regler och riktlinjer för forskning. http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml, samt http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
Lindstedt, Inger (2012). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2. utökade uppl. Lund: Studentlitteratur.
Svenska skrivregler (2008). Språkrådet. (3. [utök.] utg.) Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#5.50ObligatoriskV17
0002UppsatsU G VG *7.50ObligatoriskV17
0003KursuppgifterU G VG *2.00ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17