Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvecklingsprojekt Energiteknik 1 7,5 högskolepoäng

Project in energy technology 1
Grundnivå, W0006T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Förutsätter kunskaper motsvarande fysik 7.5 hp och datorstött ingenjörsarbete 7.5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse
- Vara bekant med försöksplanering och projektplanering
- Skaffa sig insikt i jämställdhetsfrågor

2. Färdighet och förmåga
 
- att studenten i projektform ska planera, genomföra, rapportera och redovisa ett större teknikutvecklingsprojekt inom energiteknik
- att studenten själv ska kunna söka den information som behövs för projektet
- att studenten ska tillämpa sina kunskaper och erfarenhet i utvecklingsprojekt med syfte att träna ingenjörsmässigt tänkande, övervägande och problemlösande

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa samarbetsförmåga med andra personer i laborativ miljö
- Reflektera över och värdera sin egen insats vid projektarbete. 


Kursinnehåll

Försöks- och projektplanering samt bibliotekskunskap. Kursdeltagarna arbetar i grupp med ett utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idé och litteratursökningar till färdigt resultat. Teorigenomgångar och konsultation med handledarexpertis är inget stående inslag men förekommer oftast. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av projektarbete med lektioner, seminarier, uppföljningar och redovisningar. Lektioner och seminarier anpassas till behovet i de projekt som genomförs. I kursen ingår informationssökning. Arbetet redovisas i en teknisk rapport samt muntlig redovisning. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Projektarbetet examineras i flera steg och ska göra det möjligt för studenten att (individuellt och i grupp) visa sitt lärande inom olika delar av arbetet. Examinationsformerna kan variera, förutom skriftlig och muntlig rapportering, bibliotekskunskap, kan intervjuer, självvärderingar och muntlig examination förekomma. Godkännande kommer att delges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till utvecklingsprojektet samt projektresultaten. 


Examinator
Olov Karlsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Undervisningsmaterial publiceras i kursrummet i Canvas under kursens gång för utskrift på egen bekostnad.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektplaneringU G#1.00ObligatoriskV13
0002LitteratursökningU G#1.00ObligatoriskV13
0003UtvecklingsprojektU G#5.50ObligatoriskV13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17