KURSPLAN

Trämateriallära, anatomi och materialtekniska egenskaper 15 Högskolepoäng

Wood material science, anatomy and mechanical characteristics
Grundnivå, W0010T
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2015-10-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för trämaterialets egenskaper vad gäller anatomi, kemisk sammansättning, mekaniska, värmetekniska samt fukttekniska egenskaper.  

De övergripande målen med kursen är att studenten efter avslutad kurs skall kunna:

-Beskriva trämaterialets anatomiska uppbyggnad

-Beskriva trämaterialets kemiska sammansättning

-Beräkna mekanisk och fuktteknisk respons

-Beskriva hur trämaterialet kommer att reagera på förändrad värme- och fuktteknisk belastning


Kursinnehåll

Kursen beskriver hur materialet trä är anatomiskt uppbyggt från cellvägg till hela träd.

Med utgångspunkt från anatomisk uppbyggnad och kemiskt innehåll beskrivs hur materialet reagerar på en förändring i omgivande klimat, fukt och värme.

Kursen är uppdelad i 5 fristående moduler där varje modul examineras separat. Kursen baseras på litteraturstudier i kombination med föreläsningar och övningsuppgifter. Studentens kunskapsutveckling följs regelbundet upp och utvärderas tillsammans med handledaren.

De fem avsnitten är:

- Anatomi; förekommande cellstrukturer och skillnader mellan löv och barrträd samt vattnets och näringsämnens transportvägar i det levande trädet.

- Trämaterialets kemiska sammansättning; huvudsakliga kemiska sammansättning samt extraktivämnenas roll i det levande trädet

- Trämaterialets mekaniska egenskaper; kopplingen mellan anatomisk struktur och mekaniska och värmetekniska egenskaper.

- Fukttekniska egenskaper; trämaterialets växelverkan med vatten i ång- och vätskefas.

- Produkter och processer; samband mellan trämaterialets uppbyggnad och krav som kan ställas på färdiga träprodukter.


Genomförande

.

Kursmoduler som var och en genomförs och examineras separat.

Undervisningen baseras på litteratur, förinspelade föreläsningar och aktiv handledning där det senare har som syfte att säkerställa studentens kunskapsutveckling.

Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning.


Examination

Godkända inlämningsuppgifter och laborationer samt skriftlig alternativt muntlig tentamen, alternativa examinationsformer kan förekomma.

Detaljerad beskrivning av examinationskravet för den enskilda kursmodulen finns i dess studiehandledning. Examinationskravet kan skilja mellan de olika kursmodulerna.

 

Betygsskala : 3, 4, 5


Övrigt

Kursen ger nödvändiga grundkunskaper för studentens val av fortsatt specialisering i de efterföljande programkurserna.


Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestämmes i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Anatomi - Seminarium, fellow review samt laboration1.5U G#
0002Anatomi - Examination1.5U G#
0003Kemisk sammansättning - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0004Kemisk sammansättning - Examination1.5U G#
0005Mekaniska egenskaper - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0006Mekaniska egenskaper - Examination1.5U G#
0007Fukttekniska egenskaper - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0008Fukttekniska egenskaper - Examination1.5U G#
0009Produkter och processer - Instuderingsuppgift och laboration1.5U G#
0010Produkter och processer- Examination1.5U G#