KURSPLAN

Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution 7,5 högskolepoäng

Power generation, transmission and distribution
Grundnivå, W0014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto, HUL, TVM 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna W0001M (Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet) och W0002T (Elproduktion och konsumtion) eller motsvarande kombination av kurser och praktisk erfarenhet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1.Kunskap och förståelse

Kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenhet till systemet för överföring och fördelning av elektrisk energi från stor- och småskaliga produktionsenheter till stora och små förbrukare (”elkraftsystemet”), samt kännedom om aktuell forskning och utveckling inom alternativa metoder som går under samlingsnamnet smarta elnät.

Kunskap om beprövade erfarenhet om utmaningarna som ställs på elkraftsystemet av egenskaper av befintliga och nya energikällor och metoder för deras omvandling till elektrisk energi.

Brett kunnande om drift, planering och skydd av elkraftsystemet.

2. Färdighet och förmåga

Förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera beräkningar i elkraftsystemet.

Förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra integreringsstudier av elproduktion i elkraftsystemet.

Förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskaper om elkraftsystemet för att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera inställningar och prestanda av skyddssystemet som är en del av elkraftsystemet.

Förmåga att utforma och hantera beräkningar i elkraftsystemet med hänsyn till samhällets behov på elleverans av god kvalitet, förnybara energikällor samt energieffektivisering och kostnadseffektiva elkraftsystem som del av en socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Visa förmåga att skriftigt redovisa och diskutera beräkningar och resultat från beräkningar i elkraftsystem samt integreringsstudier av elproduktion i elkraftsystemet.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av elkraftsystemet.

Insikt i möjligheter och begränsningar med nuvarande och framtida tekniken för planering, drift och skydd av elkraftsystemet, inbegreppet ekonomiska och miljöaspekter.

Förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckling av sin kompetens inom elkraftsystemet.


Kursinnehåll

Kursen behandlar systemet för överföring och fördelning av elektrisk energi från stor- och småskaliga produktionsenheter till stora och små förbrukare (”elkraftsystemet”), samt aktuell forskning och utveckling inom alternativa metoder som går under samlingsnamnet smarta elnät.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på integrering av stor- och småskalig produktion; elkraftsystemets planering, drift och skydd på de högra spänningsnivåerna (distribution på mellanspänning, regionnät och stamnätet).

Egenskaperna av energikällor och metoder för deras omvandling till elektrisk energi behandlas med hänsyn till källornas och metodernas påverkan på planering, drift och skydd av elkraftsystemet.


Genomförande

Kursen skes i sin helhet på distans och består av:
-
  Ett antal föreläsningarna där den vetenskapliga grunden, beprövade erfarenhet och bred kunnande behandlas till beräkningarna i elkraftsystemet.
-
Ett antal föreläsningar där problematiken med integrering av stor- och småskalig förnybar elproduktion behandlas.
-
Ett antal föreläsningar där egenskaperna behandlas av energikällor och deras omvandling till elektrisk energi med hänsyn till hur de påverkar planering och drift av elkraftsystemet.
-
Ett antal dokument med detaljbeskrivning av dessa, för självstudie. Dokumenten är en kombination av kapitel från utvalda böcker (se litteraturen) samt skräddarsydda skrifter. Delar av materialet kommer att vara på engelska.
-
Ett antal räkneexempel och räkneövningar där studenten kan få erfarenhet i modellering av elkraftsystem samt i att utföra beräkningar i elkraftsystem.
-
Distansstöd till dessa föreläsningar, dokument, exempel och övningar.


Examination

För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkänt på skriftlig tentamen.


Examinator
Manuel Alvarez

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hans Blomqvist (redaktör), Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1, Liber, 2003. ISBN 978-91-47-05176-2.

Hans Blomqvist (redaktör), Elkrafthandboken, Elkraftsystem 2, Liber, 2012. ISBN 978-91-47-10561-8.

Math Bollen, Fainan Hassan, Integration of distributed generation in the power system, Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-64337-2.

Math Bollen, The smart grid – adapting the power system to the new challenges, Morgan and Claypool, 2011. ISBN 978-1-60845-816-5.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.