Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Eldistribution 7,5 högskolepoäng

Electric Power Distribution
Grundnivå, W0022T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ellära I (ET074G) och Ellära 2 (5EL180) eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete inom elkraftteknik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-lista och beskriva komponenterna som finns i nät för fördelning av elektrisk energi (eldistributionsnät )
-beskriva rollen av dessa komponenter
-beskriva hur drift och planering av distributionsnät utformas
-beskriva egenskaper av förnybar elproduktion med relevans för elnätet
-beskriva och förklara påverkan av förnybar elproduktion på distributionsnätet

 Färdighet och förmåga:
-
utföra kortslutningsberäkningar i elnät med hjälp av olika metoder
-beräkna spänningsfall på grund av förbrukning och spänningshöjning på grund av produktion ansluten till distributionsnät
-utföra beräkningar för att uppskatta hur mycket ny produktion kan anslutas till ett distributionsnät

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-
förklara hur en elanläggning uppfyller de grundläggande tekniska krav man ställer på dessa 


Kursinnehåll

Huvudinriktningen för kursen gäller för distributionsnät och denna kurs riktar sig till dem som kommer att arbeta på ett mindre nätbolag eller industri.

Genomgång av:

-Komponenter, skydd, jord- och skärmningssystem för distributionsnät

-Olika metoder att uppskatta kortslutningsströmmen i distributionsnät

-Spänningsreglering och spänningsfallsberäkningar i distributionsnät

-Sammanlagring av laster, belastningsförmåga

-Hur man begränsar strömmen och håller spänningen i normal drift

-Hur man tar hand om fel och upprätthåller tillförlitlighet

-Egenskaper hos förnybar elproduktion  och hur man hanterar förnybar produktion i distributionsnät 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

  Undervisningen sker på distans 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

  Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt övningsuppgifter.


Övrigt
Ersätter kursen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet.

Examinator
Math Bollen

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1 och 2 + extra material

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ÖvningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV20
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2020-11-03

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17