KURSPLAN

Visuella effekter 15 högskolepoäng

Visual effects
Grundnivå, W0029F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Filmdesign
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0024F Filmdesign


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Syftet är att studenten skall få färdigheter och kunskaper i problemlösning och produktion av visuella effekter on-set.
Studenten efter avslutad kurs skall kunna:
  • redogöra för inspelningssituationer och teknik inom produktion av visuella effekter i film 
  • skapa trovärdiga och produktionmässiga optiska effekter 
  • skapa trovärdiga återskapar fysikaliska fenomen 
  • självständigt genomföra trovärdiga maskeffekter för film
  • framställa färdiga produkter inom given tidsram och under givna förutsättningar 
  • värdera egna och andras produktioner av visuella effekter (ex. utifrån principer för bildgestaltning, visuell gestaltning och visuella referenser) 
  • göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstaganden om lämpligheten för olika tekniker och metoder beroende på förutsättningarna i produktion av visuella effekter 

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment för visuella effekter on-set (optiska effekter, rök, eld, modeller, mask etc).

Genomförande
  Kursen genomförs i form av lektioner, seminarier och tillämpningsuppgifter enskilt och i grupp. 
Större delar av kursen innehåller praktiska moment och sker i samarbete med andra studenter i klassrum eller i studiomiljö.
Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning. 

Examination
  Examinationen av kursen sker i form av laborationer, inlämningsuppgifter och produktionsprojekt med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.
Moment som inte godkänns under kurstiden examineras om enligt tentamensschema.
Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning. 

Övrigt
  Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.
Uppgifter och projekt består av audiovisuell material och kräver för genomförandet att studenten har fullgod syn och hörsel. 

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskH18
0002LaborationU G#5.00ObligatoriskH18
0003ProjektU G#5.00ObligatoriskH18