Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Attribut 15 högskolepoäng

Props
Grundnivå, W0038F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Filmdesign
Ämnesgrupp (SCB)
Design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd betyg i kurserna W0024F Filmdesign, W0021F Visuell gestaltning 1, W0022F Visuell gestaltning 2, W0026F Gestaltningsprojekt 1 - filmdesign, W0027F Bildproduktion för kamera, W0029F Visuella effekter, W0031F Bildproduktion för interaktiva medier och W0035F Gestaltningsprojekt 2 - filmdesign


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat
  Studenten skall efter avslutad kurs:
I sin produktion visa fördjupade färdigheter och kunskaper inom inriktningen. 
  • Professionellt kunna leverera och kommunicera konstnärlig vision, produktionsmetod samt färdigt resultat enligt uppsatta mål.  
  • Analysera och värdera sin produktion gentemot branschstandard och egna tidigare resultat inom utbildningen.     

Kursinnehåll
  Inriktningens innehåll, moment och litteratur bestäms till stor del av vald inriktning. 
De valbara inriktningarna meddelas senast en läsperiod innan kursstart av kursansvarig. Utifrån vald inriktning skall en produktionsplanering presenteras i god tid för kursansvarig och lärare. Planeringen utgör sedan underlag för progressionsbedömningar och uppföljning.

Under kursen kommer du som studerande att ges möjlighet att utveckla dig konstnärligt och produktionsmässigt inom den inriktning du väljer. Resultatet presenteras och utvärderas vid en större offentlig presentation.
Kurslitteraturen är individanpassad och bestäms av den studerande i samråd med handledare, med utgångspunkt i den valda inriktningen och produktionens ansats. Kurslitteraturen bör i första hand relatera till huvudområdet visuell gestaltning.   

Genomförande
Produktion under handledning, regelbundna redovisningar i grupp och offentligt med överenskommen produktionsplanering som styrdokument.

Examination
  Produktionen är indelat i tidsbegränsade moment med en omfattning av ungefär 5 poäng. Vid varje avslutat moment krävs en rapportering av progression och resultat enligt kursanvisning. 
Examination består av:
  • Komplett workbook enligt anvisat format  
  • Verket enligt uppsatta mål och format  
  • Dokumenterad planering, analys och värdering   
Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.   

Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Godkänd betyg i kurserna W0024F Filmdesign, W0021F Visuell gestaltning 1, W0022F Visuell gestaltning 2, W0026F Gestaltningsprojekt 1 - filmdesign, W0027F Bildproduktion för kamera, W0029F Visuella effekter, W0031F Bildproduktion för interaktiva medier och W0035F Gestaltningsprojekt 2 - filmdesign

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001PreproduktionU G#3.00ObligatoriskH19
0002ProduktionU G#8.00ObligatoriskH19
0003PostproduktionU G#4.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17