KURSPLAN

Konstnärlig forskning och utveckling 7,5 högskolepoäng

Artistic research and development
Grundnivå, W0040F
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Visuell gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Design
Ingår i huvudområde
Visuell gestaltning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Behörighet till programmet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Syftet är att studenten skall utveckla sina tematiska kunskaper om det fältet vari den konstnärliga forskningen agerar.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
• identifiera och exemplifiera en konstnärlig forskarmiljö, nationell och internationell.
• grundläggande kunna redogöra för den traditionella forskningen inom humaniora.  

Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som forskningens arbetsmetoder, den konstnärliga forskningens disciplinöverskridande tematik, den konstnärliga forskningens nationella och internationella förgrening och den konstnärliga forskningens publiceringsformer.

Genomförande
  Kursen genomförs i form av lektioner och seminarier.
Detaljerad information om den enskilda kursmodulens genomförande återfinns i dess studiehandledning.  

Examination
  Examinationen av kursen sker i form av inlämningsuppgifter med tillhörande audiovisuella presentationer i seminarieform.
Moment som inte godkänns under kurstiden examineras om enligt tentamensschema.
Kursen examineras max tre år efter kursregistrering. Detaljerad beskrivning av examinationskravet för enskilda kursmoment finns i dess studiehandledning. 

Övrigt
Engelsk litteratur, artiklar och föreläsningar förekommer i kursen.

Examinator
Håkan Vallin

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgiftU G#5.00ObligatoriskH19