Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs Träteknik 1 15 högskolepoäng

Wood Technology Project 1
Avancerad nivå, W7001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi
Ingår i huvudområde
Träteknik

Behörighet

Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Introducera och medvetandegöra studenten i forskningsämnets vetenskapliga grunder, vetenskaplig arbetsmetodik samt introduktion i begreppet hållbar utveckling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-Förklara en projektplans uppbyggnad och syfte
-Förklara och relatera till koncepten för hållbar utveckling, med särskilt fokus på jämställdhet samt god forskningsetik
-Visa prov på fördjupade kunskaper och färdigheter inom något av forskningsämnet Trätekniks inriktningar

Färdighet och förmåga:
-
Att utarbeta en projektplan
-Att tillämpa god forskningsetik
-Att identifiera sitt kunskapsbehov för att genomföra projektuppgiften och/eller med avseende på livslångt lärande
-Kommunicera resultat i tal och skrift

Värdering och förhållningssätt:
-Att värdera projektmål utifrån koncepten för hållbar utveckling, med särskilt fokus på jämställdhet
-Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen med avseende på genomförande
-Visa samarbetsförmåga med kollegor och andra professioner involverade i projektmiljön 
Kursinnehåll

1/3 Handledarledd praktiskt genomförande av projektuppgift.

1/3 Projektrelaterade teoristudier. Kursens teoretiska innehåll bestäms av handledare och student tillsammans utifrån studentens kunskapsbehov.

Studenten ska tränas i att; identifiera sitt kunskapsbehov, inhämta nödvändig fakta samt sammanfatta de teorier och kunskap som är väsentliga för projektets genomförande. Arbetet utförs under överinseende av studentens handledare.

1/3 Introduktion till generella praktiska färdigheter relaterade till projektbaserad arbetsform och hållbar utveckling.

Här ges studenten grunderna till och/eller tränas i:

Litteratursökning Rapportskrivning med avseende på målgrupp Presentationsteknik med avseende på målgrupp Projektplanering Forskningsetik Jämställdhets- och Hållbarhetsanalys

Samtliga färdigheter ska tillämpas i kursens övriga delmoment. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen består av tre moment, ca 1/3 projektarbetet, 1/3 litteratur- och teoristudier där den senare bör stötta studentens förmåga att genomföra projektet samt 1/3 introduktion till praktisk färdighetsträning.

Studenten väljer aktivt vilken inriktning inom forskningsämnet denne väljer att utföra sitt projektarbete inom. Arbetet kan utföras enskilt eller i grupp.

För Projektarbetet gäller:

En projektplan ska upprättas och vara godkänd av handledare innan projektets praktiska del får påbörjas.

Som del av projektarbetet ska en hållbarhets- och jämställdhetsanalys av projektet upprättas.

Resultatet ska slutrapporteras på formen vetenskaplig artikel samt redovisas muntligt.

För Projektrelaterade teoristudier gäller :

Momentet är helt baserat på den enskilde studentens kunskapsbehov för att på ett gott sätt kunna genomföra projektet. För detta krävs att en individuell genomförandeplan upprättas som definierar:

- Lärandemål. Vald teori ska ha en tydlig koppling till projektets utmaning och är en viktig del av studentens specialisering inom forskningsämnet.

- Genomförandemetodik. Hur studenten ska gå till väga/metodik för att nå lärandemålet ska definieras och dokumenteras.

- Examinationsform och betygskriterier ska framgå av genomförandeplanen.

- Tidplan som beskriver leveransdatum och tidpunkter för handledarträffar.

För Introduktion till praktisk färdighetsträning gäller:

- Introduktion till projektplanering

- Introduktion i begreppen hållbar utveckling och jämställdhet, forskningsetik och etiskt förhållningssätt

- Introduktion i informationssökning

- Samt fortsatt träning i muntlig redovisning och rapportskrivning

För mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll se separat studiehandledning. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursbetyget baseras på projektarbetet, litteratur- och teoristudier, hållbarhetsanalys samt projektutvärdering. Projektresultat ska redovisas skriftligt såväl som muntlig.

Handledaren avgör examinationsformer för litteratur och teoristudier samt betygskriterier i samförstånd med dig som student som dokumenteras i en särskild genomförandeplan för teoristudier.

Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.

Betygsskala: 3, 4, 5 


Övrigt

Forskningsämnet Träteknik är ett alldeles för stort ämne för att under 2 års studier hinna fördjupa sig i allt. Därför ska studenten välja inom vilken inriktning, se ovan, denne väljer att specialisera sig inom. Den inriktning som studenten väljer i denna kurs kommer därför att styra innehållet i senare kurser.

Denna kurs tillsammans med W7002T, W7003T samt W7006T är de kurser som ger specialiseringen inom forskningsämnet Träteknik.


Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Bestämmes i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Projekt som arbetsformU G#5.00ObligatoriskV13
0002TeoriuppgiftU G#5.00ObligatoriskV13
0003ProjektuppgiftG U 3 4 55.00ObligatoriskV13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17