Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs Träteknik 2 15 högskolepoäng

Wood Technology Project 2
Avancerad nivå, W7003T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Träteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Träfysik och träteknologi
Ingår i huvudområde
Träteknik

Behörighet

Kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

-Fördjupade kunskaper i det valda forskningsämnets vetenskapliga grunder samt vetenskaplig arbetsmetodik.

- Fördjupade kunskaper och färdigheter   inom ett av forskningsämnena Träteknik, Träfysik eller Träproduktutveckling vad avser dess vedertagna processer och metoder.

- Praktiska färdigheter i generell vetenskaplig arbetsmetodik och förhållningssätt med koppling mot en projektbaserad arbetsform så som; litteratursökning, projektplanering, rapportskrivning, forskningsetik, presentationsteknik samt hållbarhetsanalys

-Träning i självständig problembaserad kunskapsinhämtning

- Bidra till den vetenskapliga utvecklingen


Kursinnehåll

50% till 75%  Handledarledd praktiskt genomförande av projektuppgift.

25% till 50% Projektrelaterade teoristudier. Kursens teoretiska innehåll bestäms av handledare och student tillsammans utifrån studentens kunskapsbehov vad gäller utförande av projektuppgift. Intervallen beskriver proportionen mellan projekt och teoristudier.

Studenten ska tränas i att; identifiera sitt kunskapsbehov, faktainsamling samt förmåga att sammanfatta teorier och kunskap väsentliga för projektets genomförande. Arbetet utförs under överinseende av studentens handledare och omfattar följande moment:

  • Litteratursökning
  • Rapportskrivning på formen vetenskaplig artikel
  • Presentationsteknik med avseende på målgrupp
  • Projektplanering
  • Hållbarhetsanalys
  • Forskningsetik
  • Samtliga färdigheter ska tillämpas i kursens övriga delmoment

Genomförande

 Kursen är en del av den specialisering inom forskningsämnet Träteknik som studenten valt sedan tidigare, se kurs W7001T.

Kursen är problembaserad och handledarledd.

Arbetet ska utföras antingen som en del av ett pågående forskningsprojekt eller som ett industriprojekt med tydlig FoU karaktär i linje med forskningsämnet Trätekniks verksamhet.

Projektdelen kan utföras enskilt eller i grupp om två studenter.

Kursen består av två delar, teori och projekt, som utförs och examineras individuellt.

Teoridelen har som syfte att täcka de teoretiska kunskaper som krävs för att studenten ska kunna genomföra projektet samtidigt som det ska bidra till fördjupad kunskap och specialisering inom forskningsämnet. Momentet är helt baserat på den enskilde studentens kunskapsbehov för att på ett gott sätt kunna genomföra projektet.

För detta krävs att en individuell genomförandeplan upprättas som definierar:
- Lärandemål. Vald teori ska ha en tydlig koppling till projektets utmaning och är en viktig del av studentens specialisering inom forskningsämnen 
- Genomförandemetodik. Hur studenten ska gå till väga/metodik för att nå lärandemålet ska definieras och dokumenteras.
- Examinationsform och betygskriterier ska framgå av genomförandeplanen. 
- Tidplan som beskriver leveransdatum och tidpunkter för handledarträffar. 
 
Projektdelen har som syfte att bygga vidare  på studentens färdigheter i praktisk projekt/försöksverksamhet och omfattar följande moment:
- Hållbarhetsanalys
- Skriftlig rapport på formen vetenskaplig artikel 
- Muntlig redovisning  
 
Handledaren avgör vad som är lämpliga examinationsformer för litteratur och teoristudierna.

Undervisningen sker i form av regelbunden handledning med utgångspunkt från den upprättade planen.

Projektdelen, har som syfte att träna studenten i praktisk forskningsmetodik där studenten ska visa förmåga att upprätta en projektplan samt genomföra ett projekt inom utsatt tid. Som stöd ges regelbunden handledning. I arbetet ingår även en hållbarhetsanalys med syfte att träna studenten i att kritiskt analysera projektets inriktning och upplägg ur följande hållbarhetsperspektiv; Jämställdhet, miljöpåverkan, samhällsutveckling samt forskningsetik. För mer detaljerad beskrivning av lärandemålet se kursens studiehandledning.

För ett gott studieresultat krävs att du som student tar ett stort ansvar och initiativförmåga för det egna lärandet.


Examination

Teoridelen examineras enligt den upprättade planen för teoristudier, för detaljerad beskrivning se kursens studiehandledning.

 Projektdelen examineras utifrån följande obligatoriska moment:
- Projektplan och hållbarhetsanalys
- Skriftlig rapport 
- Muntlig redovisning 

Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.

Betygsskala: U, 3, 4, 5


Övrigt

Kursen är en del av studentens specialisering inom en av totalt tre inriktningar inom forskningsämnet. Sedan tidigare har studenten valt inriktning, se W7001T.

Denna kurs tillsammans med W7001T, W7002T samt W7006T är de kurser som ger specialiseringen inom forskningsämnet Träteknik.


Examinator
Micael Öhman

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002TeoriuppgiftU G#5.00ObligatoriskH13
0003ProjektuppgiftG U 3 4 59.00ObligatoriskH13
0004Projektplanering och hållbarhetsanalysU G#1.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2013-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-21