Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i teknisk fysik och elektroteknik, teknologie kandidat 15 Högskolepoäng

Bachelor Thesis in Engineering Physics and Electrical Engineering
Grundnivå, X0003E
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 högskolepoäng totalt av fordringarna för examen (studierna skall kunna avslutas inom ett halvår).


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området Teknisk fysik och elektroteknik.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med relevant information på ett vetenskapligt sätt analysera och föreslå lösning till formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
 • Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.
 • Bedöma relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.

Kursinnehåll
Allmänt För att erhålla kandidatexamen fordras att den studerande utfört ett godkänt examensarbete inom ämnesområdet. Tidsbegränsning Student som påbörjat sitt examensarbete och inte slutfört detta inom 12 månader kan inte kräva att få fullfölja detta arbete.

Genomförande
Individuell handledning.

Examination
Prefekt vid institutionen för systemteknik ansvarar för att en intern handledare utses individuellt för varje examensarbete. Obligatoriska moment För att examensarbetet skall godkännas erfordras följande: • Deltagande vid redovisning av minst två examensarbeten. • Opponering vid annan students redovisning av examensarbete. • Muntlig redovisning av det egna arbetet. • Av den interna handledaren godkänd skriftlig rapport (efter justering baserad på kommentarer från opponent och intern handledare). Deltagandet i presentation av examensarbeten bör göras innan eget arbete påbörjas. Opposition på annans arbete får tidigast utföras när den interna handledaren bedömer att det egna examensarbetet är klart.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs vid kursstart beroende på examensarbetets innehåll.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Muntlig presentation samt skriftlig rapport15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-12-15

Reviderad
av Jonny Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för System- och rymdteknik 2013-11-08