KURSPLAN

Examensarbete i Berganläggningsteknik, högskoleingenjör 15 Högskolepoäng

Degree project in Mining and Geotechnical engineering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, X0008B
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-04

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör inom området Berganläggningsteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet berganläggningsteknik. 
– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
– Välja och motivera metod för studien
– Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.
– Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.
– Bedöma relevansen av erhållna resultat
– Arbeta efter tidplan.
– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt 
– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.


Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Examination
– Skriftlig presentation av eget arbete. 
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o Motivera den valda problemställningen
o Välja och motivera metod för studien
o Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning
o Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat
o Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
– Muntlig presentation av eget arbete
– Opponering på annans arbete
– Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »