Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete magister, Miljö- och naturresursförvaltning 15 Högskolepoäng

Degree project, Natural Resource Management and Environmental Policy
Avancerad nivå, X7002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kursen kräver godkänt på minst 2 av de obligatoriska kurserna S7012N Demokrati, policy och ledarskap i Norden och Europa, S7013N Demokrati och hållbarhet, S7014N Institutionell teori och samhällsförändring och H7006N Miljöhistoria eller motsvarande.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs har studenten författat och försvarat en vetenskaplig uppsats inom huvudområdet Miljö- och naturresursförvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
•    Självständigt formulera och avgränsa en intresseväckande och inom huvudområdet relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att:
-    tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet
-    utforma en för problemet lämplig analysram
-    samla in relevant empiri
-    systematiskt hantera stora mängder material
-    tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar
•    skriftligt och muntligt föra en väl sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje
•    genom den egna uppsatsen bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet
•    försvara och kritisera sin egen och andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande


Kursinnehåll
Val av vetenskapligt problem, analysram, m.m. specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria som diskuteras med handledare och andra studenter vid PM-seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters examensarbeten.

Genomförande
Undervisningen ges i form av individuell handledning och seminarier. Seminarierna omfattar både promemorior och, avslutningsvis, den vetenskapliga uppsatsen. Efter seminariet ges den studerande tillfälle att förbättra uppsatsen utifrån de synpunkter som framkommit.

Examination
Examinationen består av examensarbetet och aktivt deltagande vid ett antal uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister, liksom skriftlig och muntlig presentationsförmåga. Examensarbetet examinerar studentens förmåga att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet miljö- och naturresursförvaltning, förmågan att utforma en för det valda problemet lämplig analysram, liksom förmågan att tillämpa analysramen för att besvara syfte och frågeställningar. Examensarbetet examinerar även förmågan att tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet samt färdigheten att systematiskt hantera stora mängder material, att föra en sammanhållen och övertygande argumentation, samt förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet.

För godkänt på kursen krävs godkända oppositionsuppdrag och aktivt seminariedeltagande, liksom e-publicering av arbetet enligt LTUs regler, samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestäms i samverkan med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier1.5U G VG
0002Examesarbete13.5U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-10-07