Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Väg- och vattenbyggnad, inriktning Konstruktion, civilingenjör 30 Högskolepoäng

Degree project in Civil Engineering, specialization Structural Engineering, Master of Science in Engineering
Avancerad nivå, X7010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara inriktningskurser. Utsedd examinator avgör om det föreslagna examensarbetet uppfyller kursens mål.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Väg- och vattenbyggnad inom området Konstruktion.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet konstruktion.
– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
– Välja och motivera metod för studien.
– Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
– Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
– Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
– Arbeta efter tidplan.
– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
– Skriftlig presentation av eget arbete.
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o Motivera den valda problemställningen
o Välja och motivera metod för studien
o Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
o Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
o Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
– Muntlig presentation och försvar av eget arbete
– Opponering på annans arbete
– Närvara vid presentationer av andra examensarbeten

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport30.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-07

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-14