KURSPLAN

Examensarbete Teknisk fysik och elektroteknik, inriktning Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem, civilingenjör 30 Högskolepoäng

Master Thesis Engineering Physics and Electrical Engineering - Physical Measurements and Sensor Systems
Avancerad nivå, X7011E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik inom området Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien.
 • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.  
 •   Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd.
I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination
– Skriftlig presentation av eget arbete. I rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt – Muntlig presentation och försvar av eget arbete – Opponering på annans arbete – Närvara vid presentationer av andra examensarbeten

Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart. Examensarbetet
utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de
fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med X7006E – Examensarbete i Teknisk fysik och elektroteknik – Elektroteknik.


Examinator
_

Övergångsbestämmelser
Kursen X7011E motsvarar kursen X7006E

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs vid kursstart beroende på projektets innehåll.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0TG U G#
0002Opponering på annat examensarbete0.0TG U G#
0003Muntlig presentation0.0TG U G#
0004Godkänd rapport30.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »