Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggmätning 2 7,5 högskolepoäng

Surveying 2
Grundnivå, Y0004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Byggmätning 1 (Y0003B) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i detaljmätning inom bygg-, anläggnings- och projekteringsmätning, samt en förståelse för stomnätsmätning. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
Söka information i styrande dokument HMK och SIS, samt känna till hur de tillämpas inom bygg- och anläggningsmätning.
Tolka och beskriva grunderna inom laserscanning, fotogrammetri och UAV.
Kontrollera modeller som ligger till grund för mängdreglering och maskinstyrning.
Kvalitetssäkra mätningar, samt ha förståelse för grundläggande felteori och toleranser inom bygg- och anläggningsmätning.
Kontrollera, kalibrera och justera, GNSS-rover, avvägare och totalstation

Färdighet och förmåga
Etablera enklare byggplatsnät för GNSS och totalstationsmätning.
Utföra och beräkna ett dubbelavvägt höjdtåg.
Reducera och bearbeta satsmätningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Upprätta en enklare mätredovisning i enlighet med ”god mätsed”. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande:
Avvägningståg
Satsmätning
Byggplatsnät och inpassningar
Detaljmätning med GNSS, totalstation, avvägningsinstrument, samt databearbetning
Inmätning för projektering
Utsättning av bultgrupper och betongkonstruktioner 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborativt arbete, räkneövningar, enskilt arbete, grupparbete, fältövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och en skriftlig dugga. 

Betygssättning sker enligt betygsskala U G VG. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.


Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nordmark, M. (2008). Bygg Ritningsläsning och mätningsteknik. 978-91-47-01913-7

Lantmäteriet (2013). Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings - och beräkningsteknik. Lantmäteriet: Stockholm.

Övrig litteratur och kursmaterial tillhandahålls digitalt i kursrummet Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig duggaU G VG *4.00ObligatoriskH21
0004InlämningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17