Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verktyg för byggkalkyler och rapporter 15 Högskolepoäng

Tools for engeneering calculations and reporting
Grundnivå, Y0008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Du ska: •kunna grundläggande matematiska begrepp och metoder som underlag för undervisningen i övriga ämnen •få färdighet i att utföra numeriska beräkningar med hjälp av aktuella tekniska hjälpmedel. •utveckla din förmåga att uttrycka sig ändamålsenligt och övertygande i tal och skrift beroende på syfte, mottagare och medium •öka din kunskap om vad som kännetecknar olika typer av tekniska texter t ex produktbeskrivningar, manualer, rapporter och populärvetenskapliga artiklar •kunna hämta information från bibliotek och databaser, utveckla din studieteknik utveckla kommunikativ kunskap •känna använda de vanligaste datorprogrammen, och kunna kommunicera via digitala medier med andra studenter och lärare

Kursinnehåll

Inom matematikdelen koncentreras innehållet till den praktiska yrkesmatematiken, dvs numerisk räkning. formelbehandling, geometri och trigonometri, ekvationer och ekvationssystem, linjära och icke-linjära funktioner. I kommunikationsdelen koncentreras innehållet mot informationssökning och bibliotekskunskap, studieteknik samt språket som verktyg: Praktiska övningar (muntliga och skriftliga) i form av berättande, beskrivande, utredande och argumenterande texter. Kommunikationsprocessen. Skrivprocessen med responsarbete. Referatteknik. Instruktioner och manualer. Vetenskapliga rapporter. Argumentations- och presentationsteknik.Datordelen koncentreras på internetkommunikation (mail och Fronter), ordbehandling (Word), kalkyl (Excel), CAD (AutoCAD).


Genomförande
Undervisningen består av lektioner, praktiska övningar och laborationer. Det processinriktade arbetssättet förutsätter obligatorisk närvaro vid lektioner och gruppövningar. Virtuella träffar jämförs härvidlag med fysiska.

Examination
Kontinuerlig examination och inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kursen innehåller i storleksordningen 75% matematik och data samt 25% kommunikation

Övergångsbestämmelser
Y0002B/ABY007

Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Räkning formler och sånt, del 1, Nilsson-Dunkels.
Räkning formler och sånt, del 2, Nilsson-Dunkels.
Renberg Bo (2013). Bra skrivet Väl talat, Handledning i skrivande och praktisk retorik. ISBN: 91-44-03437-7.
Övrig kurslitteratur läggs ut i kursrummet i Fronter.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Data0.8U G#
0002Kommunikation3.7U G#
0003Matte 13.5U G#
0004Matte 24.0U G#
0005Matte 33.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2009-01-20 att gälla från H09.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16