Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Huvudområdet hälsopromotion grundar sig i en helhetssyn på människors hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt välbefinnande. Utbildningens inriktning, hälsovägledning omfattar ett vägledande arbetssätt för att bibehålla och stärka hälsa genom hela livsspannet, utifrån ett individ, grupp och/eller samhällsperspektiv. Utöver obligatoriska kurser inom huvudområdet och inriktningen innefattar utbildningen även obligatoriska kurser från samhälls/beteende- och naturvetenskapliga området som tydligt kopplar till hälsopromotion. Dessa kurser stärker den tvärvetenskapliga kunskapsbasen i utbildningen. 

Första året läggs den teoretiska och praktiska grunden i huvudområdet hälsopromotion.  År två fördjupas och breddas kunskaperna i hälsopromotiva teorier och arbetssätt och tillämpning av kunskapen sker i ett hälsoprojekt som genomförs i samarbete med en uppdragsgivare. År tre fördjupas ämnesstudierna ytterligare inom hälsopromotion genom ett forskningsförberedande examensarbete.  

Undervisningen baseras på studentens aktiva deltagande och ansvar för sitt eget lärande. Studieupplägget sker ofta i grupp med individuella inslag. Vid verksamhetsförlagda studier väljer och kontaktar studenten lämplig verksamhet i samråd med lärare. Examinationsformerna varierar mellan skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, seminarier och praktiska uppgifter.  

Utbildningen omfattar 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet hälsopromotion, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Verksamhetsförlagd studier utgör minst 20 hp. Inriktningen hälsovägledning är obligatorisk för examen. I utbildningen ingår valfritt utrymme om 30 hp.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Hälsopromotion: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0001H Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod 15,0 Grundnivå
H0002H Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat 15,0 Grundnivå
H0004H Hälsopromotion - introduktion 7,5 Grundnivå
H0005H Hälsopromotion, kost- i teori och praktisk tillämpning 7,5 Grundnivå
H0006H Hälsopromotion, fysisk aktivitet- i teori och praktisk tillämpning 15,0 Grundnivå
H0007H Hälsopromotion, mentala träningsmetoder- i teori och praktisk tillämpning 7,5 Grundnivå
H0008H Hälsopromotion, massage- i teori och praktisk tillämpning 15,0 Grundnivå
H0016H Folkhälsa 7,5 Grundnivå

Inriktning Hälsovägledning: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0009H Hälsopsykologi och motiverande samtal i hälsovägledning 15,0 Grundnivå
H0010H Hälsovägledning i projekt och entreprenörskap 15,0 Grundnivå
H0013H Kultur och natur som hälsopromotiva redskap 7,5 Grundnivå
H0014H E-hälsopromotion 7,5 Grundnivå

Övriga: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0021H Arbetsmiljö och stress 7,5 Grundnivå
M0023H Anatomi och fysiologi med inriktning mot hälsovägledning 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Inom det valfria utrymmet, finns möjlighet att välja dessa kurser: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0011H Hälsopromotion - Personlig träning, i teori och praktisk tillämpning 15,0 Grundnivå Valbar
H0012H Stressfysiologi 15,0 Grundnivå Valbar