Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Journalistik och medier, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Syftet med utbildningen är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap samt utveckla deras kunskaper och färdigheter med särskild inriktning mot text och medieproduktion. Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser, användning i olika kontexter samt produktionsvillkor (samhälle, kultur, organisation), dels förmåga att producera texter i framför allt digitala medier.

Utbildningen omfattar förståelse för det medie- och kommunikationsvetenskapliga forsknings­området, dess teorier, begrepp och analysmetoder, särskilt inriktat mot journalistik och medie­produktion. Genomgående för utbildningen är att den har ett professionsperspektiv där under­vis­ningen i teoretiska färdigheter integreras med praktiska och tillämpande övningar och produktioner.

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna arbeta som journalist och producent inom digitala eller traditionella medier, eller fortsätta studierna på avancerad nivå.

Gränserna mellan visuella, auditiva och textbaserade medier upprätthålls inte längre. Medierna konvergerar och nya produktionsformer uppstår. Utbildningen består av kurser som huvudsakligen är gemensamma för programmets alla tre inriktningar. Syftet med detta är att få en bred förståelse för hur det samtida medielandskapet förändras och utvecklas. Målet är att studenterna under sin utbildning ska utvecklas tillsammans med studenter med andra inriktningar för medieproduktion . Inom ramen för de inriktningsspecifika kurserna kommer studenten att specialisera och fördjupa sig.

I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll som i dess utformning och genomförande. 

Utbildningen bedrivs huvudsakligen vid Institutionen för Konst, kommunikation och lärande, campus Piteå, som har en väl utbyggd produktionsmiljö med studior för tv och radio, samt en redaktionsmiljö som ger möjligheter för studenten att genomföra egna produktioner, både inom ramen för den ordinarie undervisningen som på fritiden.

Vid institutionen finns också utbildningar i ljudteknik, dans och musik. Dessa utbildningar bildar tillsammans en unik, kreativ och inspirerande miljö för den studerande att utvecklas i.

För tillträde till praktikkurser och examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplanen vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbetet säkerställs av kursgivande institution. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet, alternativt inriktning inom utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Journalistik och medier, radio
  • Journalistik och medier, text
  • Journalistik och medier, tv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval

Till en tredjedel av platserna rangordnas sökande som väljer att genomföra antagningsprov. Provet är utformat så att sökande som har särskild kompetens kopplad till professionen kan meritera sig i denna alternativa urvalsgrupp. Läs mer om hur provet är utformat på programmets hemsida. Studenter som inte deltar i det alternativa urvalsprovet ingår som vanligt i betygs- och/eller högskoleprovsgrupp.

Platsfördelning:
Betyg: 34%
Högskoleprov: 33%
Alternativa: 33%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
V0021F Medielandskap i förändring 15,0 Grundnivå
V0022F Medier, genrer och format 15,0 Grundnivå
V0023F Profession: journalist 15,0 Grundnivå
V0024F Medier, journalistik och samhälle 15,0 Grundnivå
V0025F Forskningsprocessen 15,0 Grundnivå
V0028F MKV som forskningsfält 15,0 Grundnivå
V0029F Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning