Obligatoriska kurser
Politik och samhällsutveckling, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Grunden i utbildningen består av 90 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap inklusive examensarbete om 15 hp. Första året introduceras den statsvetenskapliga disciplinens bredd genom grundkurserna i politisk teori, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fokuserar dels forskningsdesign och analys, europapolitik samt kunskaper inom centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, makt, rättvisa, legitimitet och policy. Tredje årets studier innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom någon statsvetenskaplig teoribildning. Den muntliga och skriftliga presentationsförmågan tränas kontinuerligt under utbildningens gång. Tillsammans med ämneskunskaperna, samt erhållna metodkunskaper, utgör dessa färdigheter grunden för genomförandet av det avslutande examensarbetet. För ingången Statsvetenskap är valfriheten, utöver tre terminer inom huvudområdet, stor. Detta för att möjliggöra en profilering av utbildningen utifrån egna intressen och önskemål och/eller utlandsstudier. Profilering mot en politices kandidatexamen genom kurser i statistik (termin 2) samt nationalekonomi (termin 4-5) rekommenderas särskilt. För ingången Politik och samhällsutveckling är en stark koppling mellan teori och praktik, samt mellan ämnesstudier och arbetsliv utmärkande. Här ingår, utöver tre terminer inom huvudområdet, kurser i offentlig rätt, utredning och utvärdering samt policyanalys. Dessa är centrala för att kunna förstå, analysera och medverka i processer som rör politik och samhällsutveckling. De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken genom en verksamhetsförlagd utbildning (Statsvetenskaplig praktik) under termin fem, där studenten arbetar under tio veckor med en kvalificerad utredning/utvärdering samt medverkar i det dagliga arbetet vid en relevant organization, myndighet eller företag. Beroende på ingång leder programmet till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap, alternativt en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot politik och samhällsutveckling. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap) med eller utan inriktning mot politik och samhällsutveckling. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i ett annat ämne som alternativ till inriktningarna i utbildningsplanen. Inom utbildningen väljer studenten prefix för examen, filosofie eller politices, vilket anges som profiler.

För tillträde till kurs för examensarbete eller praktik ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Examensutgång

  • Politik och samhällsutveckling
  • Utan inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
Eller:
Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Huvudområde statsvetenskap : 82,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0005N Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 Grundnivå
S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 Grundnivå
S0007N Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 Grundnivå
S0008N Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Grundnivå
S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 Grundnivå
S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 Grundnivå
S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15,0 Grundnivå
S0037N Vetenskap och forskningsdesign 7,5 Grundnivå
S0038N Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Grundnivå
S0043N Statsvetenskaplig metod 7,5 Grundnivå

Val av obligatoriska kurser för dig som läser mot examen Politices kandidatexamen: 45 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 45 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå Valbar
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå Valbar
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå Valbar
N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 Grundnivå Valbar
S0004M Statistik 1: undersökningsmetodik 7,5 Grundnivå Valbar
S0005M Statistik 2: slumpmodeller och inferens 7,5 Grundnivå Valbar

Kurser inom examensutgång