Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Röntgensjuksköterskeprogrammet

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till röntgensjuksköterska innebär studier i huvudområdet radiografi. Radiografi består av omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Ämnet studeras från ett hälso-, ohälso- och livsperspektiv. Radiografi inleds med grundläggande studier och fördjupas sedan i ämnets teorier, metoder och tekniker. Studenten ska efter genomgången utbildning ha förvärvat förmågan att självständigt och i samverkan med kollegor, patienten och närstående planera och genomföra radiologiska undersökningar utifrån patientens behov och förutsättningar. Studenten lär sig att optimera undersökningarna med hänsyn till stråldoser och syftet med undersökningen, utifrån gällande strålskyddsföreskrifter, styrdokument och patientsäkerhet. Studenten lär sig också att ge läkemedel och kontrastmedel, samt att hantera dessa på ett adekvat sätt. Under utbildningen lär man sig att arbeta med metodförbättring och kvalitetssäkring och att tillämpa sin kunskap för att hantera olika situationer. Förmåga att fungera i lagarbete och att samverka med andra yrkesgrupper prioriteras. Som grund för hela utbildningen ligger kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forskning. Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt kunskap om relevanta lagar länkas kontinuerligt in i utbildningen. Målet är att studenten ska tillägna sig god självkännedom och empatisk förmåga, grundad på helhetssyn på människan. Målet är också att studenten ska visa ett professionellt förhållningssätt och kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Röntgensjuksköterskeutbildningen genomförs på distans och omfattar 180 hp. Utbildningen utgörs av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning görs främst inom radiologisk verksamhet, samt integrerat i de teoretiska kurserna i form av laborationer och metodövningar. Utbildningen har primärt avtal för VFU-platser i norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser eventuellt erbjudas i mån av utrymme. Det innebär att du måste vara flexibel och beredd att göra VFU på annan ort än din hemort.

I slutet av utbildningen görs ett självständigt arbete i radiografi (examensarbete) om 15 hp. Yrkesexamen till röntgensjuksköterska uppfyller även kraven för kandidatexamen, huvudområde radiografi.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Radiografi: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0063H Examensarbete, Radiografi 15,0 Grundnivå
M0097H Radiografi II 7,5 Grundnivå
M0099H Radiografi I 7,5 Grundnivå
M0102H Radiografi, vetenskaplig teori och metod I 7,5 Grundnivå
M0107H Radiografi, vetenskaplig teori och metod II 7,5 Grundnivå
M0108H Radiografi V 7,5 Grundnivå

Radiografi, inkluderar verksamhetsförlagd utbildning: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0100H Radiografi III 15,0 Grundnivå
M0103H Radiografi IV 15,0 Grundnivå
M0106H Radiografi med inriktning konventionell röntgen 15,0 Grundnivå
M0109H Radiografi inriktning datortomografi och nuklearmedicin 15,0 Grundnivå
M0110H Radiografi inriktning magnetisk resonanstomografi 7,5 Grundnivå
M0111H Radiografi inriktning genomlysning, ultraljud och interventionell radiologi 7,5 Grundnivå
M0119H Radiografi VI 15,0 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0096H Sjukdomslära I inriktning radiografi 7,5 Grundnivå
M0098H Anatomi och fysiologi I inriktning radiografi 7,5 Grundnivå
M0101H Sjukdomslära och anatomi II inriktning radiografi 15,0 Grundnivå
M0116H Farmakologi och läkemedelshantering inriktning radiografi 7,5 Grundnivå