Antagning till Skådespelarprogrammet

Publicerad: 29 mars 2011


Nästa antagning till Skådespelarprogrammet sker våren 2021. Studiestart ht21.

Utbildningen syftar till att skapa självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare, i samarbete och samskapande med andra yrkesutövare i den kollektiva arbetsprocessen.
 

Skådespeleri är konsten att göra ett gestaltningsarbete utifrån medvetna val. Det är en konst som kräver kroppsligt förankrad kunskap då gestaltningsarbete är praktiskt och fysiskt till sin karaktär. Genom reflektion över sitt eget arbete under utbildningen får studenten redskap att fortsätta utvecklas och fördjupa sina kunskaper även efter avslutad utbildning.

En skådespelare ska ha full tillgång till hela sin uttrycksförmåga även i pressade situationer. För att uppnå detta måste studenten öva sin öppenhet för inre och yttre impulser och sin förmåga till avspändhet och närvaro.  Eftersom en skådespelares arbete sker tillsammans med andra, är den största delen av undervisningen i helklass.

Skådespelarprogrammets huvudämne är scenisk framställning, där studenten får praktisk och teoretisk kunskap i gestaltningsarbete, rollarbete. Övriga ämnen är rörelse, röst och tal, sång samt reflektion och omvärld. Progressionen inom ämnena samt i utbildningen som helhet går från grundträning (åk 1) via påbyggnad arbete (år 2) till fördjupat arbete (år 3). Detta innebär att integreringen mellan ämnena, mötet med publik och komplexiteten i studieuppgifterna ökar termin för termin. Kandidatuppgiften är ett självständigt arbete inom en fullskalig teaterproduktion.

Den nära kontakten med Norrbottensteatern gör att studenterna på skådespelarprogrammet får stor inblick i verksamheten vid en professionell teater och möjlighet till både organiserade och spontana utbyten av olika slag. Under utbildningen förekommer olika former av samarbeten med Norrbottensteatern.

Studiemiljön på Teaterhögskolan ska liksom på hela LTU präglas av jämställdhet och likabehandling. Normkritiska perspektiv på maktstrukturer avseende exempelvis genus, etnicitet, funktionalitet och social tillhörighet ska genomsyra utbildningen.

Utbildningens innehåll och mål

Skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan i Luleå är förankrad i ett nära samarbete med regionens professionella teater, Norrbottensteatern – som ligger vägg i vägg med skolan.

Utbildningen är 3-årig och omfattar 180 högskolepoäng. Huvudämne är scenisk framställning. Övriga ämnen är röst och tal, kropp och rörelse, sång samt reflektion och omvärld. Förutom den fasta lärarkåren undervisar intressanta gästlärare.

Utbildningen syftar till att ge den studerande  

 • arbetssätt och strategier med vars hjälp han/hon självständigt kan lösa sceniska uppgifter i arbete både inom en ensemble och på egen hand.
   
 • konstnärlig kompetens och verktyg för den aldrig upphörande forsknings- och skolningsprocess som bör känneteckna skådespelarens yrkesliv.
   
 • kunskap om teaterns historia, dess olika traditioner och i dag aktuella arbets- och organisationsformer.
   

Behörighet och urval

Den sökande ska för att bli antagen:

 • ha grundläggande behörighet för högskolestudier
   
 • behärska det svenska språket
   
 • ha särskild behörighet i form av sceniska färdigheter. Sceniska färdigheter och kunskaper prövas vid antagningsprov. Resultaten av proverna utgör grunden för urval bland behöriga sökande. Observera att alla som sökt skådespelarprogrammet har möjlighet att göra antagningsprov. Den grundläggande behörigheten granskas inför prov 3.
   

Undantag från viss behörighet/dispens/motsvarande bedömning

Om du inte uppfyller kraven på grundläggande och/eller särskild behörighet men har annan kunskap och erfarenhet som kan bedömas likvärdig, kan universitetet göra en motsvarandebedömning av dina meriter. Om du däremot saknar viss behörighet kan du i undantagsfall beviljas dispens. Det ska i dessa fall finnas speciella, personliga skäl som du måste redovisa.