Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till grundlärare i förskoleklass och grundskolans första tre år behandlar barns tidiga utveckling och lärande samt skolans förutsättningar, pedagogik och kunskapsområden. Utbildningen ger både breda och djupa kunskaper i ämne och ämnesdidaktik. De estetiska uttrycksformerna återkommer under hela utbildningen, både som innehåll och som kommunikationsmedel, och utgör därmed både medel och mål i utbildningen.

Kurserna i svenska och engelska genomsyras av ett vidgat språk- och textbegrepp, vilket ger kompetens i att analysera, reflektera och redovisa lärande och kunskaper med hjälp av estetiska uttrycksformer som exempelvis musik, dans, drama och bild. I kurserna i matematik får studenterna möta matematiken i flera olika perspektiv, inte enbart det teknologiska, och upptäcka att matematiken är inbäddad i olika kulturella praktiker.

De natur- och samhällsvetenskapliga kurserna syftar till att ur ett allmänbildningsperspektiv ge studenterna  kunskaper och  insikter om hur dessa kunskapsområden kan användas som verktyg för att förstå naturen, världen och samhället.

Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är fördelade över tid och löper som "en röd tråd" genom utbildningen. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska förbereda för en yrkesroll som lärare men sträcker sig även utanför det traditionella klassrummet. Innehållet i kärnan ska ge stöd för en vidare förståelse av lärarens uppdrag och yrkets  villkor. Kursernas innehåll är anpassat efter grundlärarutbildningens speciella förutsättningar och behov gällande såväl professionens inriktning i allmänhet som för den relevanta åldersgruppens verksamhet. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

De verksamhetsförlagda utbildningarna varvas med teori och utgör också en del i ämnesområdenas didaktik, vilket bidrar till ett nära samband mellan teori och praktik.

Avslutningsvis genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete, examensarbete, inom ett eller två av de ämnen som studerats. Därmed ges de blivande lärarna möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor som gör dem väl förberedda för att arbeta i förskoleklass och grundskolans skolår 1-3.

För tillträde till kurs för VFU och för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till VFU och examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 240 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 Grundnivå
H0047N Skolan och samhället: förr och nu 7,5 Grundnivå
P0054P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1 7,5 Grundnivå
P0055P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2 7,5 Grundnivå
U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15,0 Grundnivå
U7023P Läraruppdraget: skolutveckling och bedömning av lärande på vetenskaplig grund 15,0 Avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0014P VFU 1, grundlärare F-3 7,5 Grundnivå
U0024P VFU 2, grundlärare F-3 7,5 Grundnivå
U7009P VFU 3, grundlärare F-3 15,0 Avancerad nivå

Kurser inom ämne: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0028S Engelska 1 för grundlärare F-3 15,0 Grundnivå
H0035N Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik 15,0 Grundnivå
N0001P Matematik för grundlärare F-3, del 2 15,0 Grundnivå
S0061P Svenska 2 för grundlärare F-3 15,0 Grundnivå
U0017P Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 15,0 Grundnivå
Ny kurs Engelska 2 för grundlärare F-3 15,0 Grundnivå
U0010S Svenska 1 för grundlärare F-3 15,0 Grundnivå
U0018P Matematik för grundlärare F-3, del 1 15,0 Grundnivå

Kurser inom ämne: Val inom kurser i ämne: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U7012P Examensarbete i matematik, grundlärare F-3 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7013P Examensarbete i engelska, grundlärare F-3 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7020P Examensarbete i samhällsorientering, grundlärare F-3 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7021P Examensarbete i naturorientering och teknik, grundlärare F-3 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7022P Examensarbete i svenska, grundlärare F-3 30,0 Avancerad nivå Valbar