Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Särskild Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 hp genomförs i samverkan med stiftelsen Teach for Swedens (TFS) ledarskapsprogram. Kursernas innehåll relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket som exempelvis läroplansteori, bedömning och betygsättning, specialpedagogik, vetenskapsteori och skolutveckling. I kurserna integreras ämnesdidaktik som stöder ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till didaktisk teoribildning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp integreras i arbetet på skolan och genomförs inom den verksamhet och ämne som examen är avsedd för. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Programmet är uppbyggt med en progression från det minsta och mest centrala, mot en ökande komplexitet och breddning av lärarrollen.

Utbildningen startar på höstterminen och är indelad i 6 på varandra följande 15 hp kurser med stigande komplexitet och progression. I varje kurs ingår såväl studier genom erfarande och prövande i reguljär undervisning som akademisk perspektivering och kritisk granskning grundad i vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Utbildningen som ges under två år bedrivs i samverkan med stiftelsen TFS och med särskilt stöd av Utbildningsdepartementet. Detta innebär att ett avbrott på TFS ledarskapsprogram också innebär ett studieavbrott på Särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Universitetet erbjuder i dessa fall möjlighet att studera vidare mot en ämneslärarexamen, inriktning mot grundskolans årskurs 7-9. 

Utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolan år 7-9.

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Universitetet bedriver utbildningen med stöd av Förordning (2011:686) och urval sker med stöd av 8 § i förordningen. Urvalet baseras på grundläggande och särskild behörighet i enlighet med fastställd utbildningsplan och urvalsordning. Därutöver styrs urvalet av acceptans till stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsutvecklingsprogram, till vilket separat urval sker genom TfS.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurs inom program, utanför läsordningen

Kursen Introduktion till att leda undervisning i skolan ingår i programmet LYSPG och läses delvis under sommartermin (juni-september). Kursen genomförs till viss del under det sommarinstitut som stiftelsen Teach For Sweden anordnar.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0049P Att iscensätta lärande och utveckla professionellt förhållningssätt 15,0 Grundnivå
U0050P Att leda mot mål och bedöma kunskap 15,0 Grundnivå
U0051P Lärande, undervisning och vetenskap 15,0 Grundnivå
U0052P Anpassat lärande och kritiska perspektiv 15,0 Grundnivå
U0053P Introduktion till att leda undervisning i skolan 15,0 Grundnivå
U0054P Att utveckla undervisning, professionellt förhållningssätt och framtidens skola 15,0 Grundnivå