Obligatoriska kurser
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Särskild Kompletterande pedagogisk utbildning  omfattar 90 hp. Kurserna har ett innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket (exempelvis läroplansteori, bedömning och betygsättning, specialpedagogiska frågor, värdegrundsfrågor osv). I kurserna integreras ämnesdidaktik med målet att hos studenten skapa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till didaktisk teoribildning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med en omfattning av totalt 30 hp och förläggs inom den verksamhet som examen är avsedd för.

Utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolan år 7-9.

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Universitetet bedriver utbildningen med stöd av Förordning (2011:686) och urval sker med stöd av 8 § i förordningen. Urvalet baseras på grundläggande och särskild behörighet i enlighet med fastställd utbildningsplan och urvalsordning. Därutöver styrs urvalet av acceptans till stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsutvecklingsprogram, till vilket separat urval sker genom TfS.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P0051P Bedömning, betygsättning, utveckling, utvärdering och verksamhetsförlagd utbildning 30,0 Grundnivå
U0028P Utbildningshistoria, vetenskapsteori och didaktik 30,0 Grundnivå
U0029P Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv 30,0 Grundnivå