Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Under de 3 första åren läses baskurser, gemensamma för alla civilingenjörsprogram, samt kärnkurser inom det specifika teknikområdet Väg- och vattenbyggnad. Efter termin 5 väljer studenter 1 av 4 valbara inriktningar, Byggande, Jord- och bergbyggnad, Konstruktion, samt Byggkonstruktion och brand. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30hp.  Huvuddelen av kurserna inom inriktningen utgörs av kurser på avancerad nivå. Utbildningen innefattar även ett valfritt utrymme på 30hp.

Valbara inriktningar:

Byggande: Ger kunskaper och färdigheter  inom byggprojektering och byggproduktion, inklusive verktyg och metoder för effektiva byggprocesser.

Jord- och bergbyggnad : Ger kunskaper och färdigheter inom berganläggningsteknik och geoteknik, inklusive utformning och byggande av vägar, dammar, och bergtunnlar.

Konstruktion: Ger kunskaper och färdigheter för att beräkna, dimensionera och utforma broar, anläggningar och byggnader.

Byggkonstruktion och brand : Ger kunskaper och färdigheter inom brandteknisk dimensionering och byggkonstruktioners funktion under brandförlopp.

Praktik omfattande 7 månader rekommenderas efter sjätte terminen, men är ej obligatorisk.

För examen krävs kurser enligt specificerade krav för varje enskild inriktning samt examensarbete inom inriktningen. 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

För att uppfylla examenskrav ska Brandingenjörer (TYBRG vid LTU), som antagits till programmet, senare del, inriktning Byggkonstruktion och brand, läsa kursen Brandfysik, S0011B. Studenter som läser inriktningen Byggkonstruktion och brand ges därför platsgaranti till kursen som läses under valfritt utrymme.    

För att vara behörig för antagning till inriktningen Byggkonstruktion och brand ska studenten avklarat 180 hp obligatoriska kurser från Brandingenjörsutbildningen inkluderande Branddynamik 1 och 2 samt påbörjat examensarbetet. Studenterna ska därutöver ha påbörjat kurserna P0009B Bygg- och anläggningsprojektering, P0007B Byggprojektledning, samt V0015B Hållbart byggande som inte ingår i Brandingenjörsutbildningen och läses inom valfritt utrymme och utöver heltidsstudier.

Kursen K0007B Risk och säkerhet – grundkurs från Brandingenjörsutbildningen ingår inte i civilingenjörsexamen. 

Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Byggande
  • Jord- och bergbyggnad
  • Konstruktion
  •  Byggkonstruktion och brand

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
D0002B Drift och underhåll 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0002B Vägar och järnvägar 7,5 Grundnivå
G0003B Geoteknik gk 7,5 Grundnivå
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
K0013B Byggkonstruktion 7,5 Grundnivå
P0001B Bygg- och anläggningsproduktion 7,5 Grundnivå
P0007B Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
P0009B Bygg- och anläggningsprojektering 7,5 Grundnivå
T0013B Berganläggningsteknik 7,5 Grundnivå
V0014B Hydraulik och geologi 7,5 Grundnivå
V0015B Hållbart byggande 7,5 Grundnivå
V0016B VA-system 7,5 Grundnivå
V0018B Samhällsbyggande 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 127 Högskolepoäng