Hoppa till innehållet
Anders Berglund spikar 14 dec 2014 i Forumsalen Skellefteå

Spikningsceremoni 19 maj

Publicerad: 29 april 2015

Sedan 2012 har spikningsceremonier anordnats på Campus Skellefteå för att hedra våra forskare i Skellefteå. Vi samlas i Forum vid "Wall of fame" där aktuella forskare presenterar sina arbeten. Därefter spikar forskarna sina doktorsavhandlingar och hänger upp licentiatuppsatser. Tillställningen sker under en trevlig ceremoni, där alla är välkomna att delta. Forskarnas porträtt pryder väggen i Forum och avhandlingarna finns tillgängliga för de som vill veta mer.

Program 19 maj 2015
13:00
Kören-kören
Bert Öhlund, ordförande Stiftelsen Träenigheten* inleder ceremonin och presenterar:
• Niclas Björngrim, licenciat
• Kai Yang, doktor
• Erik Johansson, doktor
• Ann Axelsson, doktor
• Mona Olofsson, doktor
Forskarna spikar sina doktorsavhandlingar, hänger licentiatuppsats samt delger oss sina forskningsrön.

13:20
Bert Öhlund avslutar ceremonin
Kören-kören sjunger doktorssången

Ingen föranmälan.
Välkommen!

Följande forskare på Luleå tekniska universitet i Skellefteå kommer att spika sina forskningsrapporter respektive hänga licentiatuppsats.

 

Erik Johansson
Erik Johansson, fotograf Marianne AB

Disputation 2015-05-21

Erik Johansson

Träteknik

Computed tomography and fingerprint traceability in the wood industry – Syftet med arbetet som beskrivs i avhandlingen var att utveckla beröringsfria mätmetoder för stockar och sågade trävaror och på så sätt öka lönsamheten för träindustrin i allmänhet och sågverk i synnerhet. Målen var att kunna detektera kvistar i stockar med hjälp av datortomografi, utvärdera hur kvistinformationen används på bästa sätt, samt att utveckla metoder för spårbarhet av träprodukter.

Ann Axelsson
Ann Axelsson, fotograf Marianne AB

Disputation 2015-06-02

Ann Axelsson

Träteknik

Planing wood with twist - jag har i huvudsak undersökt hur skevhet i sågat virke påverkas av hyvling och hur skevhet påverkar hyvlat virke, men jag har även tittat närmare på nödvändig hyvelmån. Några av resultaten är att skevheten för 50 mm tjockt virke av barrträ minskar med 25 % av hyvling, skevhet är huvudorsaken till kilformade tvärsnitt och att noggrant beräknade hyvelmån hade kunnat öka volymsutbytet med mer än 3 procentenheter.

Kay Yang
Kay Yang, fotograf Marianne AB

Disputation 2015-04-17

Kai Yang

Elkraftteknik

Emission, spridning och sammanlagring av övertoner I vindkraftsanläggningar – Arbetet handlar om elkvalitet, i form av vågformsdistorsion från moderna vindkraftverk och vindkraftparker. De uppmätta egenskaperna hos moderna vindkraftverk redovisas med nya analysmetoder. Baserat på flera frågeställningar i vindkraftparker som en del av ett kraftsystem, föreslås en systematisk metod för att utvärdera vågformsdistorsionen.

Niclas Björngrim
Niclas Björngrim, fotograf Marianne AB

Licentiat seminarium 2015-02-25

Niclas Björngrim

Träproduktutveckling

Monitoring of a timber footbridge – I avhandlingen presenteras Älvsbackabrons monitoreringssystem. Med hjälp av olika typer av sensorer som är monterade på bron kan man kontinuerligt mäta brons position, fuktkvot, temperatur etc. Mätdata från långtidsmonitorering kan användas för att planera underhåll av bron och ge större kunskap vid design och konstruktion av nästa generations träbroar.

Gammal akademisk tradition

Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå tillbaka till
år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i Wittenberg som en protest och kritik mot den Romersk-katolska kyrkans försoningslära. Detta anses vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare till universiteten där det nu är tradition att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla som vill kan läsa den och komma med kritik under disputationen.

Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Detta tar på heltid 4 år. Under tiden är man doktorand. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.