Hoppa till innehållet
Åsa Engström
Åsa Engström

Åsa Engström

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
asa.engstrom@ltu.se
0920-493875
S301 Luleå

Åsa Engström tillträdde 1/10 2016 som professor och ämnesföreträdare i omvårdnad.

Foto: Ted Karlsson

Installationsföreläsningen blir den 31/10 kl 14.00 i Aula Aurora, D550, och har titeln:

”De skrivna orden som en omvårdnadshandling”

Föreläsningen kommer att handla om att skriva för att reflektera och sätta ord på känslor och händelser i samband med sjukdom/ohälsa, den kommer även att handla om att få en personlig dagbok skriven av personal och närstående under tiden man är svårt sjuk och vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Hur ska du i din roll som professor utveckla verksamheten inom forskning och utbildning?

Ämnet omvårdnad handlar om de teorier och handlingar som syftar till att förstå och tillgodose en persons behov och resurser. Detta för att personen ska behålla eller förbättra den egna hälsa. Omvårdnad handlar även om hur man kan förebygga ohälsa och sjukdom samt om miljöns betydelse. Viktiga frågor inom omvårdnad handlar om att lindra lidande och att värna om människans integritet och värdighet samt om relationers betydelse. Detta är själva grunden för vår verksamhet och forskning inom omvårdnad. Omvårdnadsforskning syftar också till att lyfta och stärka utsatta grupper. Vi bedriver forskning gällande omvårdnad inom bland annat akutsjukvård, psykiatri och vård av äldre och dessa är viktiga områden med tanke på att avstånden till slutenvården ökar och vi måste kanske se på alternativa lösningar i det akuta skedet när en person insjuknar akut eller är med om en olycka, dessutom minskar tiden och antal platser inom sluten vård. Vi vet att antalet personer som upplever psykisk ohälsa ökar och att vi vet också att andelen äldre ökar i populationen. Hur detta påverkar oss och hur vården och omvårdnaden därmed ska utformas är viktiga frågor både för den enskilde, men också ur ett samhällsperspektiv.  Vi har kompetens och potential till att utveckla forskning gällande etiska frågor samt teorier och begrepp av betydelse i samtliga dessa områden. Dessa frågor och områden är dessutom av stor betydelse i våra utbildningar. Digitalisering och frågor gällande informations – och kommunikationsteknik (IKT) kommer också att vara fortsatt viktiga, och blir kanske alltmer en naturlig del av den vård och forskning som bedrivs. Här ser jag vårt ansvar som att värna om personers behov så att tekniken utgår från detta.

Jag tänker att de forskningsfrågor som vi arbetar med ska vara av stor betydelse för våra utbildningar och tvärtom, att frågor som är viktiga i utbildningarna är sådant vi arbetar med forskningsmässigt. Forskningsanknytning är en förutsättning för de utbildningar vi bedriver och den ska leda till studenterna förstår vilka teoretiska utgångspunkter vi har att tillgå och hur de teoretiska kunskaperna är relevanta och integreras till praktisk handling i mötet med patient och närstående. Forskningsanknytningen ska även leda till att studenterna förstår betydelsen av att kunna tänka kritiskt gällande forskning och kunskap.  

Vidare tänker jag att vi även ska arbeta mer med forskning av den utbildning vi bedriver. Vi har exempelvis publicerat artiklar om reflektionens betydelse för lärandet och jag tror det är viktigt att vi vetenskapligt beskriver och beforskar exempelvis handledar- och pedagogiska modeller som vi arbetar med. Målet för mig, och ämnet omvårdnad, är hela tiden att bidra med forskning och ny kunskap som leder till att patienten får en så bra vård och omvårdnad som möjligt, detta tack vare kompetenta och handlingskraftiga sjuksköterskor.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experiences of a nature-based intervention program in a northern natural setting: A longitudinal case study of two women with stress-related illness (2023)

Johansson. G, Engström. Å, Juuso. P
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 18, nr. 1
Artikel i tidskrift

Intensive Care Managers' Experiences of the COVID-19 Pandemic: A Dramatic Change of the Intensive Care Landscape (2023)

Nordin. A, Engström. Å, Andersson. M, Fredholm. A
Journal of Nursing Management
Artikel i tidskrift

Measuring moral distress in Swedish intensive care: Psychometric and descriptive results (2023)

Nordin. A, Engström. Å, Fredholm. A, Persenius. M, Andersson. M
Intensive & Critical Care Nursing, Vol. 76
Artikel i tidskrift

Moral Distress, Health and Intention to Leave: Critical Care Nurses’ Perceptions During COVID-19 Pandemic (2023)

Andersson. M, Fredholm. A, Nordin. A, Engström. Å
Sage Open Nursing, Vol. 9
Artikel i tidskrift

On the edge of decision-making in trauma care: A focus group study on radiographers’ experiences of interprofessional collaboration (2023)

Bäckström. M, Leijon-Sundqvist. K, Lundvall. L, Jonsson. K, Engström. Å
Radiography, Vol. 29, nr. 6, s. 1123-1129