Hoppa till innehållet
Märtha Andersson
Märtha Andersson

Märtha Andersson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Martha.Andersson@ltu.se
0920-492547
R219 Luleå

Jag är verksam som forskare, och lärare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Min forskning handlar främst om lärande med utgångspunkt i barn och ungas berättande med koppling till olika språkliga uttrycksformer i och utanför skolsammanhang. En stor del av den undervisning jag bedriver rör utbildning i ämnet svenska för grundlärare F-3 och 4-6, fristående kurser, samt handledning av examensarbeten i huvudsak inom ämnet Svenska med didaktisk inriktning. Utöver det undervisar jag även på handledarutbildngen för verksamma lärare. 

Tidigare forskning och bakgrund

Jag disputerade 2014 med avhandlingen, Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där jag undersökte hur meningsskapande synliggörs i elevers multimodala berättelser som har tillkommit i estetiska lärprocesser samt vilka resurser och strategier de använder sig av. I studien undersöktes också lärares och pedagogers uppfattningar om multimodalt berättande samt hur de använder sig av estetiska lärprocesser i den praxisnära verkligheten.

Intresset för mina forskningsområden härrör från min tidigare bakgrund som förskollärare och grundlärare för F-6 i den svenska grundskolan, men också från ett långvarigt engagemang och intresse för barns och ungas lärande.

Forskningsintressen

Barn- och ungdomslitteratur, muntligt och skriftligt berättande och berättande kopplat till olika estetiska uttrycksformer, estetiska lärprocesser,  läs- och skrivutveckling för F-6.

Pågående forskningsprojekt

För närvarande deltar jag som forskare i ett aktionsforskningsprojekt med titeln “Från handen till tanken!  Världen behöver fler berättelser”. Syftet med projektet är att binda samman olika estetiska uttrycksformer med kunskaps/målområden som ingår i barnens projekterande. På så sätt flätas ämnen ihop och blir till ett tvärvetenskapligt möte. Vidare är också syftet att öka pedagogers medvetenhet om vikten av att använda de estetiska uttrycken som ett verktyg för barns lärande i undervisningen. Vi vill med projektet att barnen ska få uppleva en undervisning, där de i sitt lärande av ett kunskapsområde får utforska området med hjälp av två olika uttryck parallellt exempelvis en ”språklig vandring” mellan tecknandet och dansandet.  Genom de estetiska uttrycken får barn använda flera sinnen i sitt lärande. De aktiverar såväl upplevelser som känslor och det i sin tur genererar förutsättningar för att skapa nytt, lägga till nya tankar och idéer och därmed inte bara berika barns fortsatta berättande och gestaltande utan även barns fantasi och kreativitet.

Ett annat pågående projekt är inspirerat av educational design research och genomfördes på lärarprogrammen för blivande lärare i F–3 och 4–6 under läsåret 2020/21 Tillsammans med två forskarkollegor har vi genomfört en pilotstudie där syftet är att stimulera till designorienterat tänkande och spelbaserat lärande hos grundlärarstudenter där två centrala frågeställningar utgår från hur blivande lärarstudenter reflekterar kring brädspel i undervisningen för svenskämnet och hur de designar spel för svenskämnets lärandemål. 

Publikationer

Konferensbidrag

“Hjälp, vi ska göra brädspel!” (2021)

Utmaning och designtänkande när svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Ingår i: NNMF8 2021: Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, 24-25 november 2021, Uppsala, Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur, 2021
Konferensbidrag

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Ingår i: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Konferensbidrag

Berättandets möjligheter (2015)

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser
Andersson. M
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015
Artikel i tidskrift

Nyfikenhetens lov (2015)

Snooks detektivbyrå tar grepp om Norrbotten
Andersson. M
DramaForum, Vol. 2015, nr. 3-4, s. 6-8