Mats Westerberg
Mats Westerberg

Mats Westerberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Mats.Westerberg@ltu.se
0920-491808
A3207a Luleå

Forskar om småföretagaren (vd) och dennes roll och betydelse för småföretaget. Intresserar sig också för hur nätverk kan användas för utveckling. Undervisar på alla nivåer och både i interna och externa kurser. Handleder doktorander och biträder i ledningen av ämnet.

Bakgrund

Civilingenjör (Industriell ekonomi) från Linköpings tekniska högskola 1989. Arbetade sedan några år på ABB i en spännande period då bolaget genomgick stora förändringar och var en förebild för många. Flyttade 1993 ”hem” till Luleå och började en forskarutbildning som avslutades 1998 med att avhandlingen försvarades. Under perioden 1999-2005 har jag arbetat som lektor på avdelningen för ekonomistyrning. Det har handlat om fyra uppgifter som har fått ungefär lika fördelning. Dessa är forskning, undervisning inom grundutbildningen, undervisning inom forskarutbildningen samt administrativa uppdrag. Sedan januari 2006 sitter jag på min nuvarande position. Jag har alltid haft företagande nära mig. Min far drev ett småföretag under hela min uppväxt och såväl min bror som min fru driver företag.

Forskning

Forskar inom ämnet entreprenörskap med inriktning mot vd:s roll och betydelsen i småföretag. I avhandlingen studerade jag först hur vd:s karaktäristika (bakgrund och personlighet) kunde kopplas till företagets framgång i en bransch präglad av hög turbulens genom en totalundersökning av svenska trähus- och snickerifabriker med minst 10 anställda. Utifrån fallstudier på åtta företag undersökte jag sedan hur vd med olika karaktäristika tacklade sin turbulenta situation och försökte skapa framgång. Efter avhandlingen drev jag ett projekt som syftade till att utröna vad som händer i ett småföretag vid vd-byte, med speciellt fokus på hur det påverkar entreprenöriella handlingar i företaget. De senaste åren har nätverk fått en större betydelse i min forskning. Framför allt har intresset legat på företagsnivå, där jag är intresserad av hur småföretag genom nätverkande kan uppnå framgång. Jag har också ett intresse av sk ”Triple-Helix”-samverkan, dvs samverkan mellan universitet, näringsliv och aktörer kopplade till stat och kommun. Jag är en stor förespråkare för en multi-metodologisk ansats i forskningsprojekt. Ofta krävs det en kombination av ansatser för att komma åt ett fenomen på ett allsidigt sätt. Min styrka ligger åt det kvantitativa hållet, men jag ser det som uteslutet att enbart ägna mig åt kvantitativa studier.

Utbildning/Samverkan

Inom grundutbildningen har jag undervisat på alla nivåer, men tyngdpunkten har de senaste åren legat på c- och d-nivå. Disciplinmässigt har min undervisning handlat om tillämpad psykologi och sociologi samt företagsekonomi. Det har funnits tydliga entreprenöriella inslag, men fokus har varit på styrning. Jag har handlett drygt 100 uppsatser (examensarbeten) i alla tänkbara ämnen inom det företagsekonomiska området. Jag trivs som lärare och har också fått pris för mina insatser. Jag har också arbetat mycket med forskarutbildning. Dels ger jag en återkommande kurs i multivariata statistiska metoder tillsammans med Kerstin Vännman på matematisk statistik. Dels har jag gett flera andra kurser både på egen hand och med kollegor. Under perioden 2002-2005 har jag lett forskarskolan ”Management och teknik i nätverk” med 15 doktorander. Jag är vidare ansvarig på LTU för gemensamma aktiviteter med våra kollegor på handelshögskolan i Umeå. Slutligen handleder jag ett tiotal doktorander. I Luleå har vi målmedvetet arbetat för att bli bättre på samverkan, både inom universitetet och mellan universitetet och omvärlden. Jag har själv varit delaktig i vårt arbete på flera sätt. Idag syns det bland annat i flera ämnesövergripande projekt som jag är inblandad i. Jag är också involverad i flera externa utbildningssatsningar av både regional och internationell karaktär. Vidare har vi byggt upp en hög kompetens då det gäller att utvärdera utvecklingsprojekt.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Entrepreneurship in teacher education (2018)

Conceptualisation and tensions
Axelsson. K, Westerberg. M
Ingår i: Entrepreneurship, Innovation and Education
Artikel i tidskrift

Teamwork and Safety Climate in home care (2018)

a mixed method study
Larsson. A, Westerberg. M, Karlqvist. L, Gard. G
International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN: 1661-7827, Vol. 15, nr. 11
Artikel i tidskrift

Educational approaches to entrepreneurship in higher education (2017)

A view from the Swedish horizon
Hoppe. M, Westerberg. M, Leffler. E
Education + Training, ISSN: 0040-0912, Vol. 59, nr. 7/8, s. 751-767
Artikel i tidskrift

Network Capability, Innovativeness, and Performance (2017)

A Multidimensional Extension for Entrepreneurship
Parida. V, Pesämaa. O, Wincent. J, Westerberg. M
Entrepreneurship and Regional Development, ISSN: 0898-5626, Vol. 29, nr. 1-2, s. 94-115
Kapitel i bok, del av antologi

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande (2016)

Hoppe. M, Westerberg. M, Leffler. E
Ingår i: Pedagogik för högskolelärare