Hoppa till innehållet
Mats Westerberg
Mats Westerberg

Mats Westerberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
mats.westerberg@ltu.se
0920-491808
A3207a Luleå

Har sedan 2010 haft ett fokus på entreprenörskap i dess breda definition (alltså företagsamhet som inte innebär företagande). Detta arbete har framför allt bedrivits kopplat till det svenska utbildningssystemet med syfte att se hur utvecklande av entreprenöriella kompetenser kan integreras i skolans och universitetets arbete. I detta arbete integreras forskning, undervisning och utvecklingsarbete.

Bakgrund

Civilingenjör (Industriell ekonomi) från Linköpings tekniska högskola 1989. Arbetade sedan några år på ABB i en spännande period då bolaget genomgick stora förändringar och var en förebild för många. Flyttade 1993 ”hem” till Luleå och började en forskarutbildning som avslutades 1998 med att avhandlingen försvarades. Under perioden 1999-2005 har jag arbetat som lektor på avdelningen för ekonomistyrning.  Sedan januari 2006 har jag min hemvist på ämnet entreprenörskap och innovation där jag befordrades till professor 2012.

Forskning

Min forskning omfattar ett brett spektrum och har sin tyngdpunkt i ämnet entreprenörskap. Avhandlingsarbetet handlade om VDs roll och betydelse i småföretag i tider av omvärldstubulens. Åren efter disputation fick företagsnätverk och hur de används av småföretag mer och mer utrymme i min forskning. Jag har också ett intresse av sk ”Triple-Helix”-samverkan, dvs samverkan mellan universitet, näringsliv och aktörer kopplade till stat och kommun. Idag är fokus på att utveckla kunskap om hur entreprenörskap (i dess breda definition) kan användas i skolan. Jag är en stor förespråkare för en multi-metodologisk ansats i forskningsprojekt. Ofta krävs det en kombination av ansatser för att komma åt ett fenomen på ett allsidigt sätt. 

Utbildning/Samverkan

Inom grundutbildningen har jag undervisat på alla nivåer, men tyngdpunkten har de senaste åren legat på c- och d-nivå. Disciplinmässigt har min undervisning handlat om tillämpad psykologi och sociologi samt företagsekonomi. Fram till 2006 var det med fokus på styrning och efter 2006 med fokus på entreprenörskap. Jag har handlett runt 200 uppsatser (examensarbeten) i alla tänkbara ämnen inom det företagsekonomiska området. Jag trivs som lärare och har också fått pris för mina insatser. Jag har också arbetat mycket med forskarutbildning. T ex ger jag en återkommande kurs i multivariata statistiska metoder men har gett flera andra kurser både på egen hand och med kollegor. Har handlett jag ett tjugotal doktorander. I Luleå har vi målmedvetet arbetat för att bli bättre på samverkan, både inom universitetet och mellan universitetet och omvärlden. Jag har själv varit delaktig i vårt arbete på flera sätt.t ex i flera externa utbildningssatsningar av både regional och internationell karaktär. 

CEL - Centrum för entreprenöriellt lärande

Jag leder Centrum för entreprenöriellt lärande (CEL) som är ett kompetenscenter med syfte att stödja entreprenöriella processer i samhället där utbildningssytemet är vårt huvudfokus. Det har verkat sedan 2014 och har följande verksamheter:

Forskning och utveckling - som huvudsakligen är interaktiv och drivs i nära samverkan med kommuner. Exempelvis projektet "Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i åk F-6. Ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med landsbygdsskolor" som bedrevs 2014-2016 med finansiering av Kampradstiftelsen. Ett resultat av detta projekt var MOSAIK-modellen för entreprenöriella kompetenser. Här hittar du en artikel som testar modellen i den svenska skolan. Nedan kan du ladda ner en beskrivning av innehållet. Andra artiklar om entreprenörskap i skolan hittar du i publiceringslistan nedan.

Utbildning - både på campus och distans, såväl reguljärt som på uppdrag. Varje år ges kursen "Entreprenöriellt lärande 7,5hp, E0001N" där studenter får lära sig om och träna sig i entreprenörskap. På uppdrag av Skolverket har vi utbildat 100-tals lärare runt om i Sverige.

Kompetensutveckling - från inspirationsföreläsningar till längre program. Framför allt med fokus på den svenska skolan ger vi lärare verktyg att utveckla sin egen och sina elevers förmåga att agera entreprenöriellt utan att tappa fokus på traditionellt ämnesinnehåll. 

Nätverksnod - CEL är partner i flera nätverk som syftar till att utveckla entreprenöriell undervisning. I Sverige har vi lett ett nätverk av åtta universitet och högskolor (LTU, LiU, Chalmers, LU, MDH, SU, UmU samt Linnéuniversitetet) som med medel från Vinnova och Tillväxtverket lärt oss av varandra och börjat samverka mer. På Nordisk nivå är vi del av CIE (Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education) som träffas varje år på NERA-konferensen och har forskningsprojekt ihop. På europeisk nivå är vi centrala aktörer i 3e-konferensens nätverk anordnade 2019 konferensen tillsammans med Chalmers.

Några aktuella aktiviteter:

  • Utveckling av Entretime - ett "train-the-trainer"-program i entreprenörskap för universitetslärare inom alla discipliner på europeiska universitet och högskolor på uppdrag av Europeiska kommissionen. 
  •  

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Using self as case in teach-the-teacher courses in entrepreneurship to reflect on experiences as student and teacher (2022)

Westerberg. M
Ingår i: Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education
Konferensbidrag

Organizing studies entrepreneurially to adjust inner and outer worlds during COVID-19 (2021)

Oganisjana. K, Westerberg. M, Hietanen. L
Ingår i: Proceedings of The 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2021), s. 95-100, International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, 2021
Artikel i tidskrift

Responding to Global Challenges through Education (2021)

Entrepreneurial, Sustainable, and Pro-Environmental Education in Nordic Teacher Education Curricula
Seikkula-Leino. J, Jónsdóttir. S, Håkansson-Lindqvist. M, Westerberg. M, Eriksson-Bergström. S
Sustainability, Vol. 13, nr. 22
Kapitel i bok, del av antologi

Entrepreneurship in teacher education (2018)

Conceptualisation and tensions
Axelsson. K, Westerberg. M
Ingår i: Entrepreneurship, Innovation and Education
Artikel i tidskrift

Teamwork and Safety Climate in home care (2018)

a mixed method study
Larsson. A, Westerberg. M, Karlqvist. L, Gard. G
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, nr. 11