Hoppa till innehållet
Niclas Ekberg
Niclas Ekberg

Niclas Ekberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
niclas.ekberg@ltu.se
0920-492441
R115 Luleå

Jag är fil. dr. i pedagogik och arbetar vid Institutionen för Hälsa, Lärande och Teknik, Luleå tekniska universitet, där jag som lektor forskar, handleder och undervisar. Den undervisande delen av tjänsten är främst inriktad mot vetenskapsteori, kvalitativa metoder, praktiknära forskning, didaktik, multimodalt lärande och utbildningssociologi. I handledningsuppdraget möter jag studenter på olika utbildningsnivåer, som till exempel lärar-, magister- och forskarutbildning, och är främst inriktad på att stödja arbeten som fokuserar utbildningsvetenskapliga perspektiv på digitalisering – eller som, utifrån en pedagogisk frågeställning, utforskar specifika teorier eller vetenskapsfilosofiska ansatser. 

Jag disputerade 2012 med avhandlingen Lärares möten med sociala medier – applikationer i behov av explikationer, som avspeglar intresset för teoretiska och filosofiska perspektiv på teknik, relationen mellan digital teknik och människa samt utbildningens, lärarens och lärandets villkor i digitaliseringens tid. Genom mitt deltagande i olika tvärdisciplinära forskningsprojekt har jag, genom både empirinära och teoretiska studier, bland annat fokuserat konceptet bildning och den digitala teknikutvecklingens betydelse för människans bildningsvillkor. Ett särskilt intresse – och en särskilt kritisk blick – har här riktats mot de samtida diskurserna om samhällsmedborgarens framtidsfärdigheter och digitala kompetens. Inom ramarna för det VR-finansierade projektet “Mind the Body: omförhandlingar av föreställningar och praktiker i en digitaliserad lärarutbildning” utforskas betydelsen av den accelererande digitaliseringen för lärarpraktiken och läraridentiteten. Särskilt uppmärksammas de tre dimensionerna kroppen, rummet och tiden

I tjänsten har utrymme skapats för att bedriva ämnesdidaktisk forskning, inriktad mot ämnet samhällsvetenskap. Det känns spännande och stimulerande, dels med tanke på min bakgrund som utbildad och tidigare verksam ämneslärare i samhällskunskap och historia, dels för att det finns uppenbara kopplingar mellan ämnesdidaktiken och min pågående forskningen. Föresatsen är att den ämnesdidaktiska forskningen ska bedrivas teoretiskt såväl som empirinära, där den sistnämnda sker i form av forskning och utveckling på deltagandebaserad och praktiknära grund. Avsikten är att arrangera forsknings- och utvecklingsinsatser som inbegriper samhällslärare i gymnasieskolan, ämneslärarstudenter och universitetslärare knutna till ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällsämnet. De specifika problemformuleringarna och utvecklingsinitiativen utgår från verksamhetsbehov och framtas i dialog med deltagarna, men ger nya perspektiv på digitaliseringens betydelse - dess villkor och möjligheter - för hur samhällskunskapsämnet konceptualiseras, undervisning och lärandesituationer utformas samt hur samhällskunskapslärarens identitet, bevekelsegrunder och uppdrag kan förstås. 

Nedan ser du en lista över publikationer, som förhoppningsvis ger en bättre bild av forskningen och forskningsintressena!

Du får väldigt gärna höra av dig om du intresserad av att samverka kring – eller har förslag på, idéer och tankar om – forsknings- och utvecklingssatsningar (i skolan eller på lärarutbildningen)!

Publikationer

Artikel i tidskrift

Interdisciplinary Research: A Phenomenological Perspective on Participation (2022)

Ekberg. N, Ferm Almqvist. C
Journal of Interdisciplinary Sciences, Vol. 6, nr. 1, s. 1-25
Artikel i tidskrift

Evolving Bildung, technology and streaming art (2021)

Ekberg. N, Schwieler. E
Popular Communication, Vol. 19, nr. 1, s. 26-41
Artikel i tidskrift

‘I miss the physical presence of the students’: Swedish teachers’ experiences of online teaching and learning during the COVID-19 pandemic (2021)

Alerby. E, Ekberg. N, Johansson. M
Education in the North, Vol. 28, nr. 3, s. 100-120
Artikel i tidskrift

Spotify as a case of musical Bildung (2021)

Ferm Almqvist. C, Leijonhufvud. S, Ekberg. N
Nordic Research in Music Education, Vol. 2, nr. 1, s. 89-113
Kapitel i bok, del av antologi

En filosofisk grund för förståelse av bildning i skärningspunkten mellan teknik, konst och människa (2020)

Schwieler. E, Ekberg. N
Ingår i: Explorativ bildning i strömmande medier