Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Transportprocesser 7,5 högskolepoäng

Transport Processes
Grundnivå, B0003K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk apparatteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer eller motsvarande kurser samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
• beskriva principer och teoretiska begrepp för olika transportprocesser
• utföra beräkningar för att lösa typiska impuls-, värme- och masstransportproblem genom att använda dessa principer
• beskriva och jämföra olika modeller av vanligen förekommande utrustning för impuls-, värme- och masstransport (till exempel: lämpliga pumpar, rör, rördelar, tryck- och flödesmätare, omrörare, packad/fluidiserad bädd, värmeväxlare och indunstare)
• utföra beräkningar för att välja ut lämpligaste modellen bland dessa utrustningar
• skriva korta program i Matlab för att modellera olika designer av indunstare
• presentera i en skriftlig rapport ett experiment i strömningslära samt relaterade resultat och motsvarande analys så att det skall kunna reproduceras av en teknisk kunnig person

Kursinnehåll
Kursen ger möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper om de fysikaliska fenomen som styr kemitekniska enhetsoperationer.
 
De grundläggande kunskaper som presenteras i kursen används också för att välja ut lämpliga pumpar, rör, rördelar, tryck- och flödesmätare, omrörare, packad/fluidiserad bädd, värmeväxlare och indunstare genom att utvärdera deras prestanda i specifika problem.

Enhetsoperationen ”Indunstning” tas upp i kursen för att illustrera användningen av några av dess grundläggande tillämpningar.  Övriga huvudenhetsoperationer presenteras i kursen ”Enhetsoperationer”, som har ”Transportprocesser” som förkunskapskrav.

Olika indunstares design och prestanda utvärderas med Matlab för att vänja studenterna vid datorsimulering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av:
• en laboration i strömningslära,
• frågesporter,
• självläsning,
• möte med läraren,
• hemuppgifter,
• granskning av andra studenters inlämningsuppgifter,
• en introduktion i Matlab,
• ett individuellt projekt för att skriva korta Matlabprogram
• ett grupprojekt för att identifiera och presentera de olika tekniska lösningarna tillgängliga för en typ av vanligen förekommande utrustning för rörelsemängd-, värme- och masstransport, samt ett befintligt exempel i bruk vid ett industriföretag.
• ett studiebesök eller besök från ett företag

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen är kriteriebaserad och kommer att omfatta följande fem moment:
• Den förklarande kunskapen om principer och begrepp för olika transportprocesser utvärderas regelbundet genom en tio-minuters minitenta.
• Studenterna arbetar självständigt med att lösa räkneuppgifter/problem. De får därefter feedback genom att granska en annan students inlämningsuppgifter med hjälp av facit. Studenterna examineras individuellt och muntligt på nya problem vid fyra tillfällen (dvs i slutet av de kursens fyra delar).
• De förklarande och funktionella kunskaperna om utrustning som vanligen förekommer inom industrin utvärderas genom en muntlig redovisning av grupparbetet, samt en kort tenta.
• Studenterna examineras individuellt genom att muntligt presentera det datorprogrammet som skall utvecklas i Matlab, efter att detta har blivit godkänt som fungerande.
• Den slutliga labbrapporten i strömningslära bedöms i sin helhet. Individuell bedömning kan göras om det behövs.

Alla kursmoment är obligatoriska, förutom studiebesöket. I synnerhet måste studenterna svara på alla frågesporterna i tid för att få ta den efterföljande minitentan.
Två typer av omtenta erbjuds:
(i) innan slutbetygen rapporteras (inom två veckor efter att kursen avslutats) får studenterna chansen att göra om de delarna som de inte klarat under kursens gång, men kan då bara få betyg 3 på dessa delar
(ii) studenter som önskar kunna få ett högre betyg än 3 på delarna som de inte klarat under kursens gång får göra om dem nästa gång kursen ges.
Studenter som missat en del av kursen på grund av särskilda omständigheter kommer att ges en chans att upprepa det individuellt, med undantag för grupparbetet och laborationen. Dessa moment får kompletteras nästa gång kursen ges.

De fyra betygen som erhålls i de olika examinationsmomenten ovan kommer att kombineras och viktas till ett slutbetyg.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå på civilingenjörsprogrammet Industriell miljö- och processteknik
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Övergångsbestämmelser
Kursen B0003K motsvarar kursen KGB006

Examinator
Ivan Carabante

Övergångsbestämmelser
Kursen B0003K motsvarar kursen KGB006

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Transport Processes and Separation Process Principles
4th Edition by Christie J. Geankoplis.
ISBN: 9780131013674 or ISBN: 9780131217607 or ISBN: 9781292026022

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig examination på beräkningarG U 3 4 52.30ObligatoriskH12
0006GrupparbeteG U 3 4 51.30ObligatoriskH12
0007MatlabsimuleringG U 3 4 51.30ObligatoriskH12
0009Tio-minuters minitentorG U 3 4 51.30ObligatoriskH14
0010LabbrapportU G#1.30ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17