KURSPLAN

Trafik för en attraktiv stad 7,5 Högskolepoäng

Traffic in the city
Avancerad nivå, C7001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Trafikteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällsbyggnadsteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i urban planering (F0002B Urban design) eller motsvarande, samt rapportskrivning och muntlig framställan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

 

Studenten skall ha kunskap om:

 • trafikstrategier för tätorter
 • grundläggande trafiktekniska begrepp
 • grunderna för dimensionering av trafiksystem för olika trafikslag

Studenten skall ha förståelse för:

 • helhetstänkande om trafikteknik i samhällsbyggnad

Studenten ska ha förmåga att:

 • genomföra, tillämpa och utvärdera trafikstrategi för tätorter samt
 • samverka i grupp med olika sammansättningar och presentera sina resultat muntligen och skriftligt för kollegor

 


Kursinnehåll

Arbeta med trafikstrategi för tätorten med stöd av handboken TRAST. Systematisk litteraturinventering baserad på vetenskapliga källor. Samhällsekonomiska kalkyler och kapacitet och framkomlighet i korsningar.

Kursen behandlar främst tätortens trafik, trafik utanför tätorten behandlas översiktligt. Kursen behandlar:

 • Stadens karaktär
 • Resor och transporter, vart och varför reser man
 • Säkerhet, tillgänglighet och trygghet
 • Gångtrafik, Cykeltrafik, Mopedtrafik
 • Kollektivtrafik
 • Bytespunkter, järnvägsstationer
 • Biltrafik

 Godstrafik och uttryckningstrafik behandlas i den här kursen översiktligt som en del av biltrafik.

Kursen inleds med ett teoretiskt arbete. Individuella instuderingsfrågor används för att snabbt komma in i litteraturen. Efter detta följer projektarbete och laborationer om dels samhällsekonomiska kalkyler och dels kapacitet och framkomlighet i korsningar. Därefter följer fältövning och analys, samt individuella litteraturstudier. Arbetet resulterar i en individuell skriftlig rapport som presenteras och diskuteras.
 


Genomförande

I kursen genomförs föreläsningar, seminarier och laborationer. Kursen inleds med föreläsningar och seminarier. I kursen tränas muntlig/skriftlig presentation, projektarbete, grupparbete/samarbete, i arbete med öppna problemställningar. Syftet med projektuppgiften är att ge studenterna möjlighet att arbeta med trafikstrategi för tätorten.


Examination

Kursen examineras med 80 % deltagande i föreläsningar, samt deltagande av alla seminarier och redovisningar. Examineringen av seminarier baseras på aktivt deltagande. Examination av genomförd individuell muntlig och skriftlig presentation av projektarbete. Kontinuerlig uppföljning med två stoppdatum för delmoment under kursens gång.


Övrigt
Språk: svenska.

Examinator
Charlotta Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Trafiken i den hållbara staden. 2008. Hydén mfl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05301-1.

Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Vägverket och Sveriges kommuner och landsting.

Vägars och gators utformning, VGU. Vägverket.

GCM-handboken. Vägverket.

Samt kartmaterial och data som underlag för projektarbete.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Föreläsningar1.0U G#
0002Fältövning, inventering1.0U G#
0003Projektarbetet, del 12.0U G#
0004Projektarbetet, del 22.0U G#
0005Muntlig och skriftlig framställan projektarbete1.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.