Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Trafik för en attraktiv stad 7,5 högskolepoäng

Traffic in the city
Avancerad nivå, C7001B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Trafikteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällsbyggnadsteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i urban planering (F0002B Urban design) eller motsvarande, samt rapportskrivning och muntlig framställan (V0015B Hållbart byggande) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• ha kunskap om 
 o grundläggande trafiktekniska begrepp 
 o grunderna för dimensionering av trafiksystem för olika trafikslag
 o trafikstrategier för tätorter

Färdighet och förmåga
• kunna
 o genomföra, tillämpa och utvärdera trafikstrategi för tätorter
 o samverka i grupp med olika sammansättningar och presentera sina resultat muntligen och skriftligt för kollegor

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• ha förståelse för helhetstänkande om trafikteknik i samhällsbyggnad 

Kursinnehåll

Arbeta med trafikstrategi för tätorten med stöd av handboken TRAST. Systematisk litteraturinventering baserad på vetenskapliga källor. Samhällsekonomiska kalkyler och kapacitet och framkomlighet i korsningar.

Kursen behandlar främst tätortens trafik, trafik utanför tätorten behandlas översiktligt. Kursen behandlar:

  • Stadens karaktär
  • Resor och transporter, vart och varför reser man
  • Säkerhet, tillgänglighet och trygghet
  • Gångtrafik, Cykeltrafik, Mopedtrafik
  • Kollektivtrafik
  • Bytespunkter, järnvägsstationer
  • Biltrafik

 Godstrafik och uttryckningstrafik behandlas i den här kursen översiktligt som en del av biltrafik.

Kursen inleds med ett teoretiskt arbete. Individuella instuderingsfrågor används för att snabbt komma in i litteraturen. Efter detta följer projektarbete och laborationer om dels samhällsekonomiska kalkyler och dels kapacitet och framkomlighet i korsningar.

Därefter följer fältövning och analys, samt individuella litteraturstudier. Arbetet resulterar i en individuell skriftlig rapport som presenteras och diskuteras.
 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen genomförs föreläsningar, seminarier, laborationer och fältövning/inventering. Kursen inleds med föreläsningar och seminarier. I kursen tränas muntlig/skriftlig presentation, projektarbete, grupparbete/samarbete, i arbete med öppna problemställningar. Syftet med projektuppgiften är att ge studenterna möjlighet att arbeta med trafikstrategi för tätorten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt:
Kursen examineras med 80 % deltagande i föreläsningar samt aktivt deltagande i muntliga redovisningar/seminarier, aktivt deltagande i fältövning/inventering. Lärandemålen under kunskap och förståelse examineras genom individuella skriftliga projektuppgifter. Lärandemålen under färdighet och förmåga examineras genom skriftligt och muntligt grupparbete. Lärandemålen för värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom individuella skriftliga projektuppgifter med graderat betyg.

Obligatorisk närvaro vid lektioner, muntliga redovisningar/seminarier och fältövning/inventering

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.


Övrigt
Språk: svenska.

Examinator
Charlotta Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Trafiken i den hållbara staden. 2008. Hydén mfl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05301-1.

Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Vägverket och Sveriges kommuner och landsting.

Vägars och gators utformning, VGU. Vägverket.

GCM-handboken. Vägverket.

Samt kartmaterial och data som underlag för projektarbete.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001FöreläsningarU G#1.00ObligatoriskH07
0002Fältövning, inventeringU G#1.00ObligatoriskH07
0003Projektarbetet, del 1U G#2.00ObligatoriskH07
0004Projektarbetet, del 2U G#2.00ObligatoriskH07
0005Muntlig och skriftlig framställan projektarbeteG U 3 4 51.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17