Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska för grundlärare F-3, del 2 15 högskolepoäng

English for Teachers of Infants 2
Grundnivå, E0002P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0024P VFU 2, grundlärare F-3 U0003S Engelska för grundlärare F-3, del 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
•    visa god förtrogenhet med språkdidaktiska teorier med fokus på elever i förskoleklass och år 1-3 samt göra språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska
•    visa kunskap om hur IKT kan användas för att stärka språkinlärning
•    diskutera och analysera engelskspråkig litteratur på god engelska i syfte att främja den egna språkutvecklingen och kritiska förmågan
•    visa mycket god språkriktighet i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
•    leda samtal på god engelska i undervisningsliknande situationer samt ha god kännedom om hur muntlig språkfärdighet främjas för elever i år F-3
•    visa god kännedom om hur skriftlig språkfärdighet kan främjas för elever i år F-3
•    visa god förtrogenhet med hur dokumentation, respons och bedömning kan främja och stimulera alla elevers språkutveckling

Kursinnehåll
Moment 1. Språkdidaktik och litteratur, 7,5 hp. Språkdidaktik. Estetiska lärprocesser. IKT. Bedömning och dokumentation. Multimodalt lärande med stöd av de estetiska språken. Läsa och analysera litteratur. Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp. Muntlig och skriftlig språkfärdighet ur ett didaktiskt perspektiv. Språkfrämjande övningar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genomförande: Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1. Språkdidaktik och litteratur, 7,5 hp
Skriftliga inlämningsuppgifter i språkdidaktik (2,5 hp)
Muntliga presentationer i språkdidaktik (1,5 hp)
Muntliga presentationer i litteratur (1 hp)
Skriftliga inlämningsuppgifter i litteratur (2,5 hp)

Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp
Muntliga presentationer i muntlig språkfärdighet (2 hp)
Kursuppgifter i språkfärdighet (5,5 hp)

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Övrigt

För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 11 hp av kursens totala poängantal.


Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplagan om inget annat anges.

Moment 1. Språkdidaktik och litteratur

Europakommissionen. Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Strasbourg: Europakommissionen, Enheten för moderna språk. Tillgänglig i fulltext.

Keaveney, S., & Lundberg, G. Early language learning and teaching: Pre-A1-A2. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig i fulltext.

Skolverket. Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska. Tillgänglig via Canvas.

Internationella vetenskapliga artiklar.

Kopierat och/eller webbaserat material.

En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.


Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2

Kopierat eller webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter i språkdidaktikU G VG *2.50ObligatoriskH13
0002Muntliga presentationer i språkdidaktikU G VG *1.50ObligatoriskH13
0003Muntliga presentationer i litteraturU G VG *1.00ObligatoriskH13
0004Inlämningsuppgifter i litteraturU G VG *2.50ObligatoriskH13
0008Muntliga presentationer i muntlig språkfärdighetU G VG *2.00ObligatoriskH15
0010Kursuppgifter i språkfärdighetU G VG *5.50ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10