Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska för ämneslärare 5 30 högskolepoäng

English for Teachers at High School 5
Grundnivå, E0010P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt E0005P Engelska för ämneslärare 4


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• föra ett vetenskapligt resonemang om språk och språkundervisning från ett kognitivt lingvistiskt perspektiv,
• planera och skriva en didaktisk uppsats inom engelskämnet och därvid visa ett vetenskapligt förhållningssätt vid val och tillämpning av relevanta teorier och metoder,
• självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete,
• visa förtrogenhet med äldre engelskspråkig skönlitteratur och dess tillämpning i undervisningen
• redogöra för engelsk språkhistoria samt analysera historiska språkförändringar
• visa insikter i forskningsmetodologier och forskningsetik
• analysera äldre engelskspråkig skönlitteratur och visa förtrogenhet med dess tillämpning i undervisningen

Kursinnehåll
Moment 1. Språkteori 7,5 hp
Kognitiv lingvistik ur ett didaktiskt perspektiv. Engelsk språkhistoria. Översättning (från svenska till engelska).
Moment 2. Litteratur 7,5 hp
Engelskspråkig litteratur  ur ett litteraturhistoriskt perspektiv.
Moment 3. PM och Vetenskaplig uppsats 15 hp
Studenten formulerar ett forskningsproblem i ett PM och utifrån detta en vetenskaplig uppsats. Ämnet för forskningsuppgiften har ett språk- eller litteraturdidaktiskt perspektiv.

Genomförande
Moment 1. Språkteori 7,5 hp
Föreläsningar, seminarier, gruppövningar. Moment som inte avslutas med skriftlig tentamen har normalt obligatorisk närvaro.
Moment 2. Litteratur 7,5 hp
Seminarier. Moment som inte avslutas med skriftlig tentamen har normalt obligatorisk närvaro.
Moment 3. PM och Vetenskaplig uppsats 15 hp
Handledning enskilt och/eller i grupp. Produktion av ett PM och en uppsats. Opposition på en uppsats och försvar av den egna uppsatsen

Examination
Moment 1. Språkteori 7,5 hp
Skriftliga inlämningsuppgifter lingvistik (3 hp)
Muntliga presentationer lingvistik (1,5 hp)
Skriftligt prov i språkhistoria (1,5 hp)
Skriftligt prov i översättning (1,5 hp)
Moment 2. Litteratur 7,5 hp
Kursuppgifter (7,5 hp)
Moment 3. PM och Vetenskaplig uppsats 15 hp
Skriftliga och Muntliga presentationer PM (1 hp)
Skriftlig vetenskaplig uppsats som försvaras vid ett seminarium. Opposition på en uppsats ingår i examinationen. (14 hp)

Övrigt
För att ha rätt till uppsatshandledning krävs att studenten först har fått lägst betyget G på sitt PM.

För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 22,5 hp av kursens totala poängantal.

Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplagan om inte annat anges.

Moment 1. Språkteori 7,5 hp
Kersten, Saskia. The Mental Lexicon and Vocabulary Learning: Implications for the Foreign Language Classroom. Tübingen: Narr Verlag.
Littlemore, Jeannette. Applying Cognitive Linguistics to Second Language Learning and Teaching. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
van Gelderen, Elly. A History of the English Language. Amsterdam: John Benjamins.

Moment 2. Litteratur 7,5 hp
En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.

Moment 3. Vetenskaplig uppsats 15 hp
Guidelines to Writing Essays in English.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Lingvistik / muntliga presentationerU G VG *1.50ObligatoriskH14
0002Lingvistik / skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH14
0003Översättning / skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH14
0004Språkhistoria / skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH14
0007Ämnesdidaktisk PMU G#1.00ObligatoriskH14
0008Ämnesdidaktisk C-uppsatsU G VG *14.00ObligatoriskH14
0009Litteratur / kursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-01-17