Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Etik 7,5 högskolepoäng

Ethics
Grundnivå, F0005S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna:
 
  • systematiskt reflektera kring aktuella etiska frågeställningar genom att analysera dessa utifrån olika etiska teorier,
  • ge exempel på och elementärt förklara vad centrala metaetiska teorier går ut på,
  • stringent och precist i skriftlig form behandla ett etiskt problem.

Kursinnehåll
  • Etikens centrala begrepp och distinktioner
  • Tillämpad etik
  • Normativ etik
  • Värdeteori

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Tentamen utgör examination för kursen.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. 

Följande kurser på A-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) är rekommenderade för djupare studier i filosofi:
F0001S, F0002S, F0004S (obligatorisk) och F0005S (obligatorisk).

Eftersom kursens innehåll delvis överensstämmer med kursen Teknik och etik (F0003S) rekommenderas den studerande att läsa endast en av dessa kurser.


Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0005S motsvarar kursen KSS731

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Bergström, L. (senaste versionen). Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales.
Tännsjö, T. (senaste versionen). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales

Artiklar i urval av läraren omfattande högst 200 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur:
Singer, P. (red.) (senaste versionen). Ethics. Oxford: Oxford Univ. Press

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10