Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektromagnetisk fältteori 7,5 högskolepoäng

Electromagnetic field theory
Grundnivå, F0007T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg, M0018M Linjär analys. Andra matematikkurser där matematisk analys i flera dimensioner och vektoranalys ingår kan ersätta dessa kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du:

1.    Kunskap och förståelse

 • Förstå hur elektrostatiska fält genereras och hur fälten påverkas av dielektriska material.
 • Förstå hur magnetostatiska fält genereras och hur fälten påverkas av magnetiska material.
 • Förstå växelverkan mellan elektriska- och magnetiska fält: elektromagnetism.
 • Beskriva och exemplifiera begränsningarna i möjligheten att lösa elektromagnetiska problem analytiskt.
 • Ha insikt i pågående forsknings- och utvecklingsarbete där elektromagnetism är centralt.

2.    Färdighet och förmåga

 • Använda vektoranalys för att lösa elektromagnetiska problem.
 • Avgöra när elektromagnetiska problem kan lösas med hjälp av symmetri.
 • Tillämpa elektromagnetiska problem i mer komplex geometri i en form lämplig för numerisk beräkning.
 • Göra lämpliga approximationer och antaganden med hänsyn till fysiken i beskrivna problem.

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Ha tränat förmågan till praktiskt problemlösande.
 • Utvecklat förmågan att bedöma rimligheten i uppnådda resultat kopplat till den elektromagnetiska teorin.
 • Kunskap om behovet av kunskap i elektromagnetism inom sin egen framtida professionsdisciplin, och vetenskap och ingenjörsarbete generellt.

Kursinnehåll

Vektoranalys. Elektrostatik och likström, dielektrika och ledare. Speciella metoder för potential- och randvärdesproblem. Kvasistatiska magnetiska fält, magnetiska material. Faradays induktionslag. Maxwells ekvationer. Elektromagnetiska vågor.

 Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen är upplagd efter modellen föreläsningar och lektioner. Under lektionerna arbetar studenten med lösning av problem under handledning av lärare. Lösningar till lämpligt valda problem i kursen kan studenten hämta från kursens rum i lärplattformen. Studenten arbetar under kursens gång med lösning av problem som successivt bygger upp studentens förmåga att formulera och analysera problem inom elektromagnetism.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och laboration som examineras med skriftlig rapport. Betygssättning sker enligt betygsskalan G U 3 4 5. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F0056T.


Examinator
Lars-Göran Westerberg

Övergångsbestämmelser
Kursen F0007T motsvarar kursen MTF105

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Matthew N. O Sadiku: Elements of electromagnetics. Oxford Univeristy Press

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Laboration/skriftlig rapportU G#1.50ObligatoriskV18
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17