KURSPLAN

Konceptuell design 7,5 Högskolepoäng

Conceptual Design
Grundnivå, F0012B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0007B Tekniksk arkitektur eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen avser att ge grundkunskaper om konceptuell design inom olika skalområden. Konceptuell design förstås som begreppsliggjord gestaltning av en övergripande och bärande idé. Träning av tänkande, arbetssätt och kommunikation inom formgivning i samhällsbyggandets tidiga skeden där tidsramen ofta är snäv och vägen från första idé till presenterbart material är kort.

Kunskap om

Konceptbaserad arbetsmetodik

Konceptuella idéer i olika skalområden – stadsdel-kvarter-byggnader

Olika typer av presentation av konceptuella idéer

Kommunikation av konceptuella idéer och skisser mellan aktörer och intressenter i samhällsbyggnadsprocesser

Förståelse för:

Konceptbaserad arbetsmetodik, nyttan av snabba utkast, dess möjligheter och begränsningar.

  Färdighet och förmåga att:

Självständigt och i grupp utarbeta konceptuella skissförslag.

Tillämpa och implementera koncept planerings- resp. byggprocess, dvs. presentera en idé till en lösning av ett givet problem och snabbt omsätta idé i konceptuella skisser.

Överföra konceptuella idéer mellan olika skalområden

Kommunicera konceptuella idéer och skisser mellan aktörer och intressenter i samhällsbyggnadsprocesser


Kursinnehåll

Begreppsliggörande av funktion hos och gestaltning av byggd miljö på ett sätt som gör det möjligt att kommunicera gestaltning på olika skalnivåer i form av verbalt formulerade principer, funktionsscheman och skisser för fortsatt gestaltningsarbete. Kursen behandlar i teoretiska och praktiska moment överförandet av behovsanalyser, funktionsschema, alternativa formidéer varav väljs en idé som utvecklas till ett konceptuellt förslag, som överförs mellan olika skalområden.


Genomförande
Föreläsningar med åtföljande diskussioner, seminarier samt genom flera övningsuppgifter.

Examination

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter.


Övrigt
Kursen ges på grundlägganmde nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur.

Övergångsbestämmelser
F0001B.

Examinator
Hans Walloschke

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Conceptual Structural Design – Bridging the gap between architects and engineers, Olga Popovic Larsen, Andy Tyas, Thomas Telford Publishing, London 2003
ISBN: 0 7277 3235 8

Arkitektur & bärverk, Dan Engström et al, Stockholm 2004
ISBN 91-540-5923-2

Svensk bostad 1850-2000, Ola Nylander, Lund 2013
ISBN 978-91-44-08918-8

Life Between Buildings - Using Public Space, Jan Gehl, Danmark 2011
ISBN 87-7407-360-5

Architectural conservation : principles and practice
Orbasli, Aylin
ISBN 9780632040254

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Övningsuppgift2.3U G#
0002Seminarier2.2U G#
0003Projektuppgift3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.