KURSPLAN

Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 högskolepoäng

Philosophy of Science and Research Methodology
Grundnivå, F0014P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-04-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Inledande kurser inom förskole- grundlärar- eller ämneslärarprogram eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • a. tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och översiktligt beskriva vetenskapens villkor och förutsättningar utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt,
 • b. allmänt redogöra för forskningsetiska principer och de etiska överväganden som är kopplade till vetenskaplig verksamhet,
 • c. redogöra för skillnader och likheter mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser, samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • d. konkretisera och exemplifiera samband mellan utbildningsvetenskaplig forskning och grundlärarens praktik, samt mellan ämnesdidaktik och arbetssätt inom motsvarande forskningsfält,
 • e. beskriva inom utbildningsvetenskap vanligt förekommande datainsamlingstekniker, databearbetning och metoder för analys, samt visa förmåga att identifiera metodproblem inom respektive forskningsfas,
 • f. tolka och använda information från databaser samt ur ett statistiskt perspektiv kunna granska rapporter och vetenskapliga texter som är relevanta för skola och utbildning,
 • g. genomföra en sekundärdataanalys med data från Skolverkets databaser och internationella undersökningar på utbildningsområdet (TIMSS och PISA).

Kursinnehåll
 • Vetenskapsteoretiska begrepp och distinktioner
 • Forskningsprocessen
 • Metoder för datainsamling, -bearbetning och -analys
 • Kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser
 • Vetenskapens metoder och arbetssätt i relation till ämnesdidaktik
 • Grundlärarens yrkesutövning i relation till beprövad erfarenhet/vetenskaplig grund 
 • Forskningsetik
 • Grundläggande statistik 

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga studier.

Examination
Tentamen examinerar målen a-c och motsvarar 4.5 hp. Skriftliga inlämningsuppgifter examinerar målen d-e och motsvarar 1.5 hp. Skriftliga inlämningsuppgifter examinerar målen f-g och motsvarar 1.5 hp. För betyget G på kursen krävs att samtliga moment examinerats med lägst betyget G. För betyget VG krävs dessutom att minst 4.5 hp av kurspoängen examinerats med betyget VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Anders Odenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber.
Hansson, S.O. (2007). Konsten att vara vetenskaplig. (Kompendium.)
Stukát, S. (1993). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se.

Dessutom tillkommer:
Exempeltexter för analysövningar: aktuella artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter, ca 200 sidor.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Vetenskapsteori/tentamenU G VG *4.50ObligatoriskV13
0005Metodik, inlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskV13
0006Statistik, inlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskV13