Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitektoniskt byggnadsprogram 7,5 högskolepoäng

Architectural Building Programming
Avancerad nivå, F7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

P0007B Byggprojektledning samt F0012B Konceptuell design


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att kunna förstå, hantera och diskutera komplexa begrepp som används i byggnadsprocessens tidiga skeden samt ha förståelse för arkitektens gestaltande arbete.

Kunskap om
• Process och metodik att analysera beställarens och samhällets önskemål och krav, och därefter genomföra ett lokalprogram samt ett gestaltningsförslag som uppfyller kraven.

Förståelse för
• Programarbete för komplexa byggnadsprojekt.
• Arkitektens, arkitekturens och teknikens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.

Färdighet och förmåga att: 
• Analysera platsens möjligheter utifrån föreslagna verksamheters behov.
• Redovisa ett lokalprogram för komplexa byggnader.
• Arkitektonisk gestalta och utarbeta en idémässig konceptskiss för en byggnad enligt lokalprogrammet.  
• Utarbeta en systemhandling för en byggnad.
• Använda Building Information model (BIM) 

Kursinnehåll
Kursen tillämpar den genomgångna utbildningens samlade innehåll i ett verklighetsnära projekt. Projektarbetet avser komplexa byggnader innehållande flera funktioner som ger olika krav på byggnadens utformning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen bedrivs genom föreläsningar, övningar samt ett iterativt projektarbete, löpande genom hela kursen, med tillhörande inlämningsseminarier (muntligt och skriftligt). Kursen genomförs med projektarbete. Båda arbetena skall redovisas muntligt och skriftligt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig och muntlig presentation gruppvis och individuellt vid inlämningsseminarier och kontinuerligt vid projekteringsmöten. Obligatorisk närvaro vid seminarier och redovisningstillfällen. Samtliga lärandemålen examineras inledningsvis på gruppnivå och i slutet på kursen fördjupat på individnivå.

Examinator
Josefina Nordmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arkitektens handbok 2020, Författare: Bodin Anders, Hidemark Jacob, Stintzing Martin, Nyström Sven
Studentlitteratur 2020. ISBN: 9789144137964

”Bostadens omätbara värden” Nylander Ola, Forshed Kjell
HSB, 2011

"Arkitekt 2.0", Eringstam Jenny, Sandahl Nina
Svensk Byggtjänst 2018
Tryckta bokens ISBN: 9789173339155, E-bokens ISBN: 9789173339162


Kan tillkomma artiklar som delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Inlämningsuppgift, individuellG U 3 4 54.00ObligatoriskH13
0008Projektarbete, gruppG U 3 4 53.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17