Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Detaljplanering 7,5 högskolepoäng

Detailed Planning
Avancerad nivå, F7016B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kännedom om fysisk planering speciellt på detaljnivån t ex F0002B Urban design eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna upprätta en komplicerad detaljplan med tillhörande dokument och ha kunskap om detaljplaneprocessens alla moment samt plangenomförande. 

Kunskap om och förståelse för:
Detaljplaner i förhållande till övriga planeringsnivåer, detaljplanering som regleringsinstrument, detaljplaneprocessens alla moment samt plangenomförande. Samarbete med andra experter, samråd med planchef/stadsarkitekt, andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och allmänhet.

Färdighet och förmåga att:
Upprätta en komplicerad detaljplan med tillhörande delar enligt gällande lagstiftning. Genomföra detaljplaneprocessens alla moment och handlingar; formell detaljplan med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Detaljplaner i förhållande till övriga planeringsnivåer. Detaljplaneringens möjligheter och begränsningar 

Kursinnehåll

Plan- och Bygglag, syfte med detaljplanering, dess möjligheter och begränsningar innehåll och dess rättsverkan, planeringsprocesser. Plankartan, planbestämmelser, planbeskrivning, samt åskådlig planredovisning. Konsekvensbeskrivningar och metoder för dem. Samråd med fackmän och berörda parter. Fastighetsrättsliga genomförandemedel, begrepp inom planekonomin, ersättningsregler.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen omfattar föreläsningar, studiebesök, övningar, individuella konstruktions- och projektuppgifter och seminarier enligt detaljschema.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För att bli godkänd krävs deltagande på studiebesök, godkänt deltagande i seminarier, godkända skriftliga projektuppgifter, godkänd konstruktionsuppgift.

Lärandemålen Kunskap om och förståelse för examineras genom Projektuppgifter ( U G#). Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom deltagande i studiebesök, seminarier (U G#)
Lärandemålet Färdighet och förmåga examineras genom en Konstruktionsuppgift (G U 3 4 5). 


Examinator
Glenn Berggård

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. Kristina Adolfsson, Sven Boberg. Norstedts Juridik, 2015. ISBN 9789139018469
Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003KonstruktionsuppgiftG U 3 4 56.00ObligatoriskH21
0004Studiebesök, seminarierU G#0.50ObligatoriskH21
0005ProjektuppgifterU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17