Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat 15 högskolepoäng

Health Promotion: Bachelor Thesis
Grundnivå, H0002H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Hälsopromotion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Högskoleexamen med inriktning mot hälsovägledning och Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod (H0001H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenterna fördjupa tidigare kunskaper om ämnet hälsopromotion, dess vetenskapliga grund och aktuell forskning inom området genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat examensarbete i ämnet hälsopromotion.

Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett tillämpat forskningsetiskt synsätt kunna:

  1. Urskilja och motivera ett forskningsproblem i ämnet hälsopromotion med frågeställningar på individ, grupp eller samhällsnivå
  2. Planera och genomföra en datainsamling utifrån en forskningsetisk och metodologisk värdering
  3. Dokumentera, analysera och tolka insamlade data
  4. Framställa en strukturerad vetenskaplig rapport där de egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning
  5. Presentera och försvara sin egen rapport och kritiskt granska en annan rapport

Kursinnehåll
I kursen ingår en fördjupning i forskningsprocessens olika delar.  Framskrivning av en projektplan samt ett fullständigt examensarbete innehållande titelsida, sammanfattning på svenska och engelska, innehållsförteckning, bakgrund, metod, resultat, diskussion, slutsatser, referenser och bilagor.

I kursen ingår även kritisk reflektion och värdering av vetenskapliga studier. 

Utformning av projektplan
Utformning av resultat och diskussion i ett examensarbete
Genomföra, redovisa och respondera på sitt examensarbete
Kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete i kursen
Presentera examensarbetet offentligt


Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är huvudsakligen webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Studenten arbetar individuellt eller i par. Under kursen följer studenten forskningsprocessen genom att bearbeta litteratur och artiklar, samla in och analysera data för att kunna skrivas fram en vetenskaplig uppsats. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, handledning, metodövningar, muntliga och skriftliga presentationer för studenter och lärare samt muntliga diskussioner vid seminarier. I kursen ingår även två examinationstillfällen med opponent- och respondentskap. Om studenterna arbetar i par kontrolleras att båda aktivt deltagit vid arbetets genomförande genom riktade frågor vid examinationstillfällen.

Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid examinations seminarier där studenten fungerar som opponent eller respondent, men även vid ytterligare tre seminarier samt utarbetande av tidsplan för examensarbetet och presentera det offentligt.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

- Samtliga mål examineras utifrån genomförande, presentation och försvar av projektplan samt examensarbete.  
För godkänt på kurs krävs även E-publicering av artikel enligt LTU:s anvisningar. 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Olsson, H & Sörensen, S. (senaste upplagan) Forskningsprocessen. Stockholm: Liber.
Birkler, J. (senaste upplagan) Vetenskapsteori, en grundbok. Stockholm: Liber, ISBN, 978-91-47-01993-9.
Smith, B., Tang, K. & Nutbeam, D. (2007) WHO health promotion glossary: new terms. Health Promotion International, 21(4), 340-345.
WHO (1986) The Ottawa Charter for health promotion. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
WHO (1998) The Health Promotion Glossary. http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1

Referenslitteratur:

Eilertsson, G. (senaste upplagan). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Trost, J. (senaste upplagan). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.
Wibeck, V. (senaste upplagan) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Dessutom skall varje kursdeltagare i samråd med handledare välja forskningsmetodisk och ämnesteoretisk litteratur till det egna examensarbetet.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG15.00ObligatoriskH12Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vi Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-01-08