Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggmaterial 7,5 högskolepoäng

Building materials
Grundnivå, K0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge goda kunskaper om de vanligaste byggnadsmaterialens egenskaper och om grundläggande materialvetenskap. Följande ska du kunna redogöra för och tillämpa för byggmaterial: - påverkan på yttre miljö vid tillverkning och användning av material, principer för livscykelanalyser - mekanismer för nedbrytning och livslängdsberäkningar - värme- och fukttransport, värmelagring och uttorkning på materialnivå - metoder för att välja material exempelvis med hjälp av databaser - några grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran och speciella egenskaper för porösa material Dessutom ska du kunna redogöra för följande: - tillverkningsmetoder, uppbyggnad samt viktiga egenskaper för de vanligaste förekommande byggmaterialen - mekanismer för hur materialen påverkas av last, temperatur- och fuktändringar - hur sega och spröda material går sönder vid belastning - hur materialen påverkas av höga temperaturer och brand, ytskiktens betydelse - hur formgivning och upplevelse av material kan påverka materialvalet - vilka skadliga emissioner som kan avges från byggmaterialen - hur de vanligaste byggmaterialen återanvänds och återvinns

Kursinnehåll
Baserat på en rad olika kriterier ska du kunna välja material i praktikfall. Kunskapen om hur värme och fukt transporteras och tas upp i materialen ingår som en viktig del liksom livscykeltänkande och beständighetsfrågor. Egenskaperna hos våra vanligaste byggmaterial granskas kritiskt där begränsningar i materialens användningsområde belyses. Egna undersökningar av några materials egenskaper utförs som laborationer.

Genomförande

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningsräkning, inlämningsuppgifter, laborationer, grupparbeten och eventuell studiebesök. Vissa moment är obligatoriska och kräver aktiva insatser av studenterna. Avsnittet materialval lämpar sig speciellt väl för träning i kritiskt tänkande. Kursen ger kärnkunskaper inför fortsatta studier i byggkonstruktion och arkitektur. 


Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Grupparbeten, inlämningsuppgifter och laborationer ska vara godkända.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Övergångsbestämmelser
Ersätter den tidigare kursen ABK027.

Examinator
Karin Habermehl-Cwirzen

Övergångsbestämmelser
Kursen K0002B motsvarar kursen ABK031

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Per Gunnar Burström och Kjell Nilvér: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2018. ISBN 978-91-44-05755-2 Tredje upplagan
Per Gunnar Burström: Byggnadsmaterial (övningsbok). Studentlitteratur 2018. ISBN 978-91-44-05756-9 Tredje upplagan

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH07
0003Laborationer och grupparbetenU G#1.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14