Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggmaterial 7,5 högskolepoäng

Building materials
Grundnivå, K0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla sina grundläggande kunskaper inom  byggmaterial.

Efter genomgången kurs ska studenten:

1. känna till vanliga förekommande byggnadsmaterial och deras egenskaper
2. kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial inom värme och fukt
3. kunna reflektera över problem som härrör från byggmaterialens produktion och användning
4. visa medvetenhet om potentiella risker med olika byggmaterial.
5. kunna utföra grundläggande mätningar och analyser med teknisk utrustning som används i ett betonglabb. 
6. kunna ge exempel på hur man uppnår ett hållbart byggande


Kursinnehåll
Kursen behandlar de olika byggnadsmaterialen och deras tillverkning, användning och viktigaste egenskaper.  Studenterna kommer att lära sig grundläggande begrepp och beräkningar inom värme- och fuktfrågor. Kursen ger en kort introduktion till hållbart byggande och byggmaterialens miljöpåverkan. Laborationen skapar möjlighet för framställning av provkroppar och mätningar i det experimentella labbet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar som presenteras av flera lärare.  Föreläsningar fokuserar på ämnesområdets teoretiska bakgrund. Praktiska färdigheter tränas genom beräkningar/övningar i klassrummet, hemuppgifter och i laborativa uppgifter. Arbetet i laboratoriet utförs i grupper och resultat från laborationerna redovisas skriftligt av grupperna. Laborationer och övningar kommer att vara kopplade till föreläsningar. 
Dokumenthantering sker i lärplattformen Canvas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Under kursen kommer studenterna att arbeta med skriftliga räkneuppgifter, som kommer att betygsättas U/G.
Under kursen kommer studenterna att arbeta i labbet och skriva en labbrapport, som kommer att betygsättas U/G.
Tentamen är skriftlig och betygsätts U,3,4,5.
Ett godkänt kursbetyg förutsätter att alla tre moment (räkneuppgifter, laboration inklusive rapport och tentamen) är godkända. 

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Examinator
Karin Habermehl-Cwirzen

Övergångsbestämmelser
Kursen K0002B motsvarar kursen ABK031

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning - Inbunden, Svenska, 2021
Författare: Per Gunnar Burström
Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning - övningsbok - Häftad, Svenska, 2021
Författare: Per Gunnar Burström

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH07
0003Laborationer och grupparbetenU G#1.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11