Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsmiljö och stress 7,5 högskolepoäng

Work Environment and Stress
Grundnivå, M0021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

1. Redogöra för fysiologiska processer vid stress
2. Beskriva hur människor påverkas av psykosociala och stressrelaterade faktorer
3. Förklara sambandet mellan privatliv-arbete-samhälle och stress
4. Ge förslag på och genomföra lämpliga strategier för stresshantering på individ-, grupp och organistionsnivå


  Kursinnehåll
  • Centrala begrepp inom stressteorin
  • Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner
  • Strategier för stresshantering på individ, grupp och organisationsnivå
  Genomförande

  Studierna utgår från eget aktivt arbete som omfattar litteraturstudier, individuella uppgifter och ett flertal arbeten i grupp. Ett aktivt deltagande i kursen är därför nödvändigt. Kursen ges också som en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. 


  Examination

  Målen i kursen examineras enligt följande:

  Mål 1-4 skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.

  Betygskriterier för G och VG finns beskrivet i studiehandledningen  Övrigt
  Utbildningen är organiserad som distansutbildning med fördröjd studietakt. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

  Övergångsbestämmelser
  Ersätter HMV603.

  Examinator
  Jimmy Ingemansson

  Övergångsbestämmelser
  Kursen M0021H motsvarar kursen HMV603

  Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
  Risberg, A., Risberg, D. & Risberg, C. ( senaste versionen) Stress, prestation och återhämtning. Örnsköldsvik: Bokförlaget Kunskap till Hälsa. ISBN: 13 978 91 982815-0-7.
  Toomingas, A., Mathiassen, S.E. & Wigaeus Tornqvist, E. (red.) (senaste versionen). Arbetslivsfysiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 978-91-44-04626-6
  Wheelan, S.A. (senaste versionen). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. (senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur.

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

  Kursgivare
  Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Moduler
  KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
  0001Inlämningsuppgifter individuellt/gruppU G VG *7.50ObligatoriskH07

  Kursplanen fastställd
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

  Reviderad
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19