KURSPLAN

Anatomi och fysiologi med inriktning mot hälsovägledning 7,5 Högskolepoäng

Anatomy and physiology in position to health counseling
Grundnivå, M0023H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
 • beskriva kroppens anatomiska strukturer och fysiologiska processer avseende rörelseorganen, respirationen och cirkulationen, nervsystemet och matspjälkningsapparaten.
 • ha kännedom om det endokrina systemets funktioner.
 • reflektera över hur de olika organsystemen interagerar och påverkar varandra i vila och aktivitet. 
 • relatera kunskapen i anatomi och fysiologi till praktisk hälsovägledning.

Kursinnehåll
 • Cellens uppbyggnad och funktion.
 • Rörelseorganens anatomi och fysiologi, funktionell anatomi.
 • Respirationens och cirkulationens anatomi och fysiologi.
 • Matspjälkningsapparatens anatomi och fysiologi.
 • Nervsystemets och det endokrina systemets anatomi och fysiologi.

Genomförande
Kursinnehållet bearbetas genom introduktionsföreläsningar, individuella studier och lärarhandledda gruppstudier och muntlig presentation vid gruppredovisningar.  Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
 • Målsättningarna 1-2 examineras med skriftlig individuell tentamen.
 • Målsättningarna 3-4 examineras skriftligt och muntligt i grupp.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Anitha Risberg

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjålie, J., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ö. Upplaga 2 (2007) Människokroppen. Fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber
Wheelan, A. S. (senaste upplagan). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteraur

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig och muntlig redovisning i grupp3.5U G#
0003Skriftlig individuell tentamen4.0U G VG